Familie Boersma

Inhoudsopgave

Dirk Freerks
Freek Durks
Durk Freerks
Frans Durks
Meinte Franses
Anne Meintes Boersma
Doede Annes Boersma
Jacob Doedes Boersma
Pieter Boersma
Hendrik Boersma
Willem Boersma
Hendrik Boersma
  

Dirk Freerks[1]

Geboren ±1600-???? te
Grouw (officieel, Fries: Grou) ligt in de gemeente Leeuwarden en in de Nederlandse provincie Friesland en telt 5757 inwoners (2014). Tot 1 januari 2014 maakte het deel uit van de opgeheven gemeente Boarnsterhim.

grouw

Getrouwd met Frouck Meindertsd
Kinderen

 • Claas Durks
 • Marij Durks
 • Meindert Durks
 •  Freerk Durks

[1] Van 7 februari 1517 tot 1541 was Dirck Freericxs grietman van Idaarderadeel en tot 1540 tevens van Utingeradeel. Hij woonde eerst te Wartena maar later op Oetsma State te Grouw.  In 1543 werd zijn zoon Feycko Dircxz grietman van Idaarderadeel die zijn vader opvolgde als eigenaar van de state. Waarschijnlijke voorvaderen van Dirk Freerks 

Freek Durks

Geboren >1625-????
Getrouwd met Ybel Jacobs overl:1679
Kinderen

 • Meindert Freerks
 • Claes Freerks
 • Durk Freerks
 • Frouck Freerks
 • Marije Freerks

Durk Freerks

Geboren >1650-????
Getrouwd met Antje Baukes (1ste vrouw)

Kinderen

 • Bauke Durks
 • Frans Durks
 • Freerk Durk

Getrouwd met N. Sipkes Terkaple (2de vrouw)

Frans Durks

1690-1759
Getrouwd met N. Gerrits (1e vrouw)

Kinderen:

 • Durk Franses
 • Gerrit Franses
 • Meinte Franses

Getrouwd met Lysbet Hendriks (2de vrouw)

Kinderen:

 • Hendrik Franses

Meinte Franses

Geboren:<1710-????
van beroep boer te Terkaple
14-2-1750 gedoopt op belijdenis in de doopsgezinde kerk in Akkrum
Overleden 1788 in Terhorne
Utingeradeel, huwelijken 1747
Vermelding Bevestiging huwelijk op 4 juni 1747
Bruidegom: Meinte Franzes afkomstig van Terkaple
Bruid: Liepkje Annes afkomstig van Akkrum
Overleden 2-11-1802 te Akkrum

Kinderen van Meinte Franses en Liepkje annes:

 • Anne meintes
 • Trijntje
  Geboren 1750
  Getrouwd: 26-5-1775 met
  Klaas Stevens Reitsma
  Geboren 8-1-1741 te Hallum
 • Jacobje Meintes
  Geboren 1754
  Overleden 11-12-1828
  Gedoopt 3 mei 1789 op belijdenis in de Doopsgezinde kerk te Oldeboorn
 • Dirkje
  Geboren 1756
  Gedoopt 5 augustus 1792 op belijdenis in de Doopsgezinde kerk te Oldeboorn
 • Freerkjes Meintes
  Gedoopt 11-3-1797 op belijdenis in de Doopsgezinde kerk te Oldeboorn   

Anne Meintes Boersma

(2 oktober 1813 de familienaam Boersma aangenomen)
anne 1

Geboren 1747 te Akkrum
Overleden 4 augustus 1822 te Akkrum

Anne Meintes trouwde op 17-7-1771 met Geertje Sikkes (geen verdere gegevens bekend). Geertje is tijdens dit huwelijk waarschijnlijk in 1799 overleden waarna Anne Meintes eind 1700 verhuisd naar Oosterlittens en daar voor de tweede keer is getrouwd op 8 december 1799 voor de doopsgezinde kerk te Baard met:
Grietje Doedes (Oosterwerf)
Geboren 1773
Overleden 1844

Ouders Grietje Doedes:
Doede Sjoerds (scheepstimmerman te Woudsend)
Baukje Scholtens

In Oosterlittens was hij van beroep boer, en samen met zijn vrouw Grietje lidmaat van Doopgezinde kerk in Baard, waar hij van 1809-1819 diaken was.
Doopsgezinde gemeente Baard
De Baarders behoorden tot de fijnen. Ook wel teere of bekommerde Friezen genoemd omdat ze, als Jan Jacobsgezinden, overdreven ‘gestring’ waren in verschillende bepalingen betreffende kleding en het burgerlijk en huislijke leven.
Uit de archiefgegevens blijkt de voorkeur voor Baard als vestigingsplaats, nl. Winsum viel onder het geestelijk scepter van een klooster en Oosterlittens had te veel handel en vertier. Kenmerken van het kleine stille Baard: nederigheid (sober, weinig goud, zilver; meedeel-zaamheid (ruime giften voor andere gemeenten); weerzin in al wat nieuw is (geen gezangen, leraren kregen vergoeding en geen loon).

(Kinderen anne meintes en grietje doedes)

 • Lipkjen Annes (dochter anne meintes)(zie Bijge 3)
  Geboren 29-6-1802
  Overleden 14-10-1825 (23 jaar oud)
 • Meinte Annes (zoon anne meintes)
  Geboren 30-4-1804
  Overleden 25-1-1892 (grafsteen Akkrum-Nes)
  Getrouwd 26-4-1835 met Wypkjen Sytzes van der Krieke
  Geboren 11-2-1810
  Overleden16-3-1890
  (kinderen van Meinte en Wypkjen)

  • Anne Meintes (kleinzoon anne meintes)
   Geboren 10-12-1836
   Overleden 24-1-1858 (21 jaar oud)
  • Grietje Meintes (kleindochter anne meintes)
   Geboren 7-4-1841
   Overleden 28-2-1862 (20 jaar oud)
  • Sytze Meintes (kleinzoon anne meintes)
   Geboren 23-7-1844
   Overleden1-6-1896
   Getrouwd 26-5-1867 met
   Sytske Arjens van der Krieke
   Getrouwd 25-10-1888 met Anna Blauw (eerder gehuwd geweest met Age Wouters van der Meulen)
   Geboren 18-11-1845
   Overleden 8-3-1928
 • Doede Annes (zoon anne meintes)
 • Bauke Annes (zoon anne meintes)
  Geboren 1807
  bauke
  Overleden 16-8-1877
  Akte van plaatsvervanging
  – Bauke Annes Boersma te Grouw loteling
  – Sipke Sevensma te Sneek, plaatsvervanger
  Bauke Annes Boersma, geboren in 1807, had geen geboortebewijs “vermits hij tot de doopsgezinde gemeente behoort, dewelke in de plaats zijner geboorte (Oosterlittens) geen geboorteregister hebben gehouden”, aldus een akte van kennelijkheid uit 1835.
  Getrouwd 16-4-1835 met Theatske Klazes Nijdam (zie Bijlage 4)
  TEASTSKE
  Tijdens de eerste jaren van hun huwelijk waren ze boer te Warga. In 1838 kocht Klaas Nijdam de vader van Taetske de boerderij Molenzijl te Irnsum. Ze werden hier boer en boerin tot 1877. Ze leefden op het vruchtbaarste land uit de omgeving, langs de oever van de Boorn
  (Kinderen van Bauke en Theatske )
  MOLENSYL

 

 • Anne Baukes (kleinzoon anne meintes)
  Geboren 1-6-1836
  Overleden 25-6-1869 ( 33jaar oud)
  Getrouwd 6-5-1860 met Geertje Annes Bergsma
  (vonnis4-12-1869: Geertje Bergsma w. Irnsum. boerin. Weduwe van Anne Boukes Boersma. Boete en dag gevangenis voor het niet aangeven van ziek vee)
 • Klaas Baukes (kleinzoon anne meintes)
  Geboren 24-12-1838
  Overleden 10-12-1870 (32 jaar oud)
  Getrouwd:10-5-1865 met Sytske Klazes Bergsma
  skbergsma3
  Geboren 14-9-1843
  Overleden 3-9-1920
  Sytske trouwt na het overlijden van Klaas met
  Durk Herres Hooghiemster op 20-5-1874 (zie categorieën)
  dhooghiemster3

  (Kinderen van klaas en sytske)

  • Taetske
   Geboren 06-04-1866
   Overleden 20-4-1914
   Getrouwd met Arjen Aukes Schoustra
  • Bouke Anne
   Geboren 21-2-1868
   Overleden 3-8-1936
   Getrouwd met Antje Baukes Dijkstra
  • Rinske
   Getrouwd: 7-5-1892 met Doeke Boersma eigenaar van diverse winkels (Leeuwarden,Knijpe,Oudeschoot, Wolvega,Veenwouden, Rauwerd, Nieuwebrug, Grouw, Tijnje, Murmerwoude, Gorredijk) en later overleden in Leiden waar hij fabrikant was in mineraal water.
  • Klaaske
   Geboren 14-8-1871 geboren na het overlijden van haar vader Klaas en
   Overleden 26-2-1872 (6 maanden oud)
 • Grietje Baukes (kleindochter anne meintes)
  Geboren 24-1-1842
  Overleden 10-10-1910
  Getrouwd  10-5-1865 met
  Klaas Feites de Haan (boer en boerin op Ludringa state)In 1888 (het jaar van de drie krakelingen) werden in Friesland maar liefst tien coöperatieve zuivelfabrieken opgericht. De statuten van de “Coöperatieve Kaas- en Roomboter fabriek te Irnsum” waren goedgekeurd op 7 juni. Het leggen van de eerste steen vond reeds plaats op 2 augustus van datzelfde jaar. De oprichters van deze fabriek waren:

  • Rinze Synes v.d. Goot, boer te Irnsum
   5
  • Gerben Synes v.d. Goot, boer onder Akkrum
   6
  • Klaas Feites de Haan, boer op Ludringa (aan de Boorn)
   2
  • Dirk Herres Hooghiemster, boer op Asinga (onder Grouw)
   7
  • Bonne Hijlkes Hijlkema, boer onder Akkrum
   1
  • Hijlke Bonnes Hijlkema (die directeur werd)
   3
  • Het geld voor de 76 aandelen van 250 gulden kwam van de zes oprichters en hun familielid Antje Baukes Boersma. De architect Jacob Ruurds Nijdam had ook enige aandelen genomen. Daarnaast werd een lening van fl. 6.500,- afgesloten. De kosten van gebouw en machinerieën bedroegen fl. 25.000,- en het bedrijfskapitaal kwam uit het entreegeld van de boeren, die vijf gulden per koe moesten betalen.
  • Antje Baukes (kleindochter anne meintes) (zie Bijlage 1 Earme Antje)
   Geboren 1-2-1847
   Overleden 17-12-1919
 • Baukjen Annes (dochter anne meintes)
  Geboren 19-1-1811
  Overleden 26-2-1891
  Getrouwd 15-5-1831 met
  Klaas Ruurds de Boer (boer in Akkrum) Geb: 13-2-1806
  Overleden 9-5-1849 (43 jaar oud)
  Getrouwd: 28-1-1852 met
  Hylke Hanses Bontekoe
  Overleden 10-7-1853 (43 jaar oud)
 • Wietske (dochter anne meintes)
  Geboren 17-2-1813

Boersma A. M. hij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Bozum wegens een leverantie en/of diensen over het jaar 1813 en 1815 dit stuk is ondertekend door Tanja R. L., Jong de K. G., Buzinga B. R., Fopma D. J., Meulen van der S. R., Kuperus F. P. Jaar 1816 (7

 Boersma Anne Meintes , Boer te Akkrum hij schrijft en ondertekend een brief als volgt: dat hij tot 12 Mei 1814 te osterlittens heeft gewoond in de Gemeente Bozum en in die Gemeente is aangeslagen voor de belasting en hij nu ook in Akkrum deze belasting moet betalen enz. enz. jaar 1815 (1)

 Boersma Anne Meintes, wegens zijn request betreffende zijn aanslag voor het gehele jaar enz. enz. verder dat de persoon Meer van der Abraham Jacobs gewoond hebbende op de plaats die thans bewoond wordt door requestant niet is aangeslagen en dus Boersma Anne Meintes niet hoeft te betalen maar van der Meer enz. jaar 1815 (1) 

Doede Annes Boersma

Geboren 28-4-1805
Eerst boer in Akkrum en later in Lutkewierum.
Overleden 23-1-1875
Getrouwd 15-5-1831 met de toen 17-jarige Antje Fetzes Koopmans
Geboren 12-5-1814
Overleden 15-8-1882
ouders Antje:
Fetze Willems Koopmans
Sjoerdtje Tjittes de Jong

(kinderen Doede annes en Antje Fetzes)

 • Anne Doedes (boer in Dronrijp en later koopman)
  Geboren 1832
  Getrouwd 21-5-1853 met Fokeltje Jacobs Bonnema
  Geboren 6-3-1829
  (Kinderen Anne Doedes en Fokeltje Bonnema

  • Levenloos kind   geboren 21-11-1854
  • Doede geboren 10-10-1856
  • Jacob geboren 26-02-1858
   Getrouwd:20-5-1882 met Janke Sjoukes Wijnia
 • Jildert  geboren 10-11-1859
  Getrouwd:6-4-1884 met Akke van der Werf
  (kinderen Jildert en Akke)

  • Botje geboren 14-01-1885
  • Anne geboren 02-01-1887 overleden 01-03-1887 (2 maanden oud)
  • Meinte geboren 29-05-1861
  • Antje geboren 15-01-1863
 • Fetze Doedes (boer in Baard)
  Geboren 1835
  Overleden 10-5-1915
  Getrouwd 11-5-1867 met Korneliske Bootsma
  Geboren 15-7-1837
  Overleden 27-1-1915
  (Kinderen Fetze en Korneliske)

  • Antje geboren 09-03-1868
  • Ytje geboren 10-07-1869
  • Doede geboren 05-03-1873 overleden 08-09-1891 (18 jaar oud)
  • Sytse geboren 20-01-1875 overleden 19-02-1885 (10 jaar oud)
  • Grietje geboren 02-11-1877
 • Jacob Doedes
 •  Willem Doedes
  Geb1841
  Overl:9-2-1925
  Ongehuwd
 • Grietje Doedes
  Geboren 13-11-1843
  Getrouwd 5-5-1866 met Johannes Kornelis de Jong (boer in Irnsum)
 • Jouke
  Geboren 27-10-1845
  Overleden 14-5-1926
  Ongehuwd
 • Klaas
  Geboren 27-3-1-1848
  Overleden 4-3-1934
  Getrouwd 17-5-1873 met Hinke Johannes de Groot
 • Sjoerd Doedes (boer in Goingarijp)
  Geboren 16-11-1851
  Overleden 9-11-1942
  Getrouwd met Neeltje Tjittes Koopmans
  Geboren 13-1-1854
  Overleden 23-11-1932
  (kinderen Sjoerd en Neeltje)

  • Doede
   doede-boersma
   Geboren 08-05-1878
   Getrouwd 11-05-1906 met Antje van Dijk
   (kinderen Doede en Antje)

   • Sjoerd geboren 14-3-1908
    Overleden 31-3-2002
    Getrouwd met Janke Keimpema
    Geboren 05-02-1910 Overleden 18-5-1991
   • Jan geboren 16-07-1911
    Overleden 2-9-1944 te Bouvron Frankrijk
    Getrouwd 1938 met Renée Hervert
    geboren 10-10-1920 in Bouvron Frankrijk
    kinderen Jan en Renée

    • Annie
    • Guy
   • Jouke  geboren 05-03-1914
  • Tjitte
   Geboren 19-10-1879
   Getrouwd 08-11-1900 met Akke Martens Engelsma
   (kinderen Tjitte en Akke)

   • Sjoerd  geboren 19-01-1901 overleden 18-03-1903 (2 jaar oud)
   • Jiltje geboren 24-03-1902
  • Grietje geboren 11-11-1880
  • Emkje  geboren 04-02-1882
  • Antje  geboren 25-09-1883
  • Fetze   geboren 28-06-1885
  • Sjoerdje  geboren  27-01-1887
  • Willem   geboren 17-01-1889 overleden 20-03-1889 (2 maanden oud)
  • Joukje   geboren 19-05-1890
  • Willem   geboren  29-08-1891 overleden 21-08-1984
   Getrouwd 11-7-1918 met Pietje de Boer
  • Jouke  geboren 02-02-1893
   Getrouwd 22-5-1919 met Geertje Zonneveld
  • Sjoerdtje Geboren 11-11-1858 overleden 30-9-1859 (10 maanden oud)

Jacob Doedes Boersma

Geboren 14-2-1838
Boer te Lutkewierum en later Akkrum
Overleden 18-1-1923
Getrouwd 16-5-1863 met Rinske Pieter Brouwer
Geboren 1847
Overleden 5-2-1870
Rinske is overleden in het kraambed
en 4 dagen later hun dochtertje Rinske.
Jacob trouwde daarna met de dienstmeid op 24-11-1870
Grietje Keimpes Wiersma
Geboren 28-3-1842
Overleden 14-1-1915
(kinderen Jacob Doedes en Rinske Pieter )

 • Doede
  Geboren 16-9-1864
  Overleden 22-4-1869 (4 jaar oud)
 • Pieter (Jacobs)
 • Antje (Jacobs)
  Geboren 21-9-1867
  Overleden 28-8-1953
  Getrouwd 14-5-1897 met Sake Brouwer
  Geboren 22-10-1867
  Overleden11-2-1938
 • Jan (Jacobs)(boerenknecht)
  Geboren 5-12-1868
  Overleden 28-3-1911
  Getrouwd 3-4-1902 met Sietske Idsenga (Sietske hertrouwde na het overlijden van Jan met Tjeerd Pel op 10-5-1917)
  (kinderen van Jan en Sietske)

  • Jantje  geboren 29-07-1902 overleden 4-12-1976
  • Rinske  geboren 5-2-1870 overleden 5-2-1870

(kinderen Jacob Doedes en Grietje Keimpes )

 • Doede (boer in Akkrum)
  Geboren 5-6-1871
  Overleden 22-8-1940
  Getrouwd 5-5-1898 met
  Trijntje Thomas de Groot
  Geboren 27-7-1872
  Overleden 29-1-1949
  (kinderen Doede en Trijntje)

  • Jacob  geboren 18-08-1899 overleden 23-10-1918 (19 jaar oud)
  • Aukje   geboren 07-01-1902 overleden 18-10-1986
   Getrouwd met Bonne de Boer
   Geboren 10-10-1899
   Overleden 21-03-1989
 • Tietje
  Geboren 15-2-1873
  Overleden 20-1-1961
  Getrouwd 28-5-1903 met Popke de Wit (boer in Akkrum)
  Geboren 16-10-1871
  Overleden 17-7-1955
 • Baukje
  Geboren 138-3-1875
  Overleden 24-9-1945
  Getrouwd 26-5-1898 met Gerrit Fokkens Weenings (van beroep schipper)
  Geboren 4-3-1873
  Overleden 23-6-1958
 • Wietske Jacobs
  Geboren 20-1-1877
  Overleden 1-2-1961
 • Keimpe
  Geboren 15-1-1879
  Overleden 30-7-1955
 • Jouke (boer in Akkrum)
  Geboren 19-6-1884
  Overleden 16-1-1980
  Getrouwd 9-5-1912 met Janke van der Weg
  Geboren 1-7-1886
  Overleden 27-11-1931  

Pieter Boersma

Geboren 23-11-1865
2015-03-06 11.49.29

Overleden 12-3-1941
Getrouwd 10-5-1894 met
Martje de Vries
Geboren 6-6-1872
Overleden 30-8-1946
Ouders Martje:
Hendrik Jogchums de Vries                 

Antje Gooitzens van der Wijk

Pieter verhuisde met zijn vrouw en twee kinderen in 1901 naar Stümmelen Rheinland Duitsland waar hij heeft gewerkt als boerenarbeider tot 1916. Hier kregen ze nog 4 kinderen.

Martje de vrouw van Pieter had later in Irnsum een winkeltje(een winkel van sinkel in het klein)

PAKE PIETER

(De kinderen van Pieter en Martje )

 • Jacob
  Geboren 29-6-1895
  Getrouwd 22-6-1922 met
  Elise Dören
  Geboren 22-9-1897 Langenveld Duitsland
  Overleden 17-8-1967
  Ouders Elise:
  Peter Dören
  Anna Esser
  Jacob is nadat hij met zijn vader en moeder terug kwam, vrij snel na de eerste Wereldoorlog terug gegaan naar Duitsland, waar hij werkte als hannekemaaier. Hier heeft hij ook zijn vrouw leren kennen. Hij is in 1922 teruggekomen en op dezelfde dag en plaats getrouwd als zijn jongere broer Hendrik. Na de Tweede Wereldoorlog teruggekeerd naar Duitsland met zijn vrouw maar zonder de kinderen. Hij werd zetboer op Haus Bürgel in Benrath (nu een museum).
  HAUS BURGEL
 • (Kinderen van Jacob en Elise)
  • Pieter
   Geboren  6 juni 1923
   2015-03-10 11.40.58
   Overleden 16-11-1992
   Samen met zijn neef  Willem Boersma (mijn vader) in de Tweede Wereldoorlog van 1942 tot 1945 te werk gesteld in Duitsland, Arbeidseinsatz.
  • Doede
   Geboren 18 okt 1925
   Overleden 8 jan 1929(3 jaar oud verdronken)
  • Antje
   Geboren 10 okt 1930 
 • Hendrik
 • Antje
  Geboren 9-6-1901
  In Rommerskirchen Duitsland geboren
 • Rinske
  Geboren 29-9-1902
 • Janke
  Geboren 25-10-1903
  In Pesetz Duitsland geboren
 • Jan
  Geboren 13-3-1907
  In Zündorf Duitsland geboren
  (Vonnis21-11-1923: Jan Boersma 16 jr. w. Irnsum. arbeider.
  10 gulden boete en 1 week gevangenis wegens diefstal)
  Jan was kapper in Irnsum en emigreerde in 1946 naar Australië waar hij een dumpzaak in legerkleding begon. Zijn vrouw kreeg erg veel heimwee naar haar familie en toen heeft hij in 1950 zussen en neven nichten over laten komen.
  Jan was getrouwd met Baukje Wester
  Geboren 10 juli 1912
  (Dochter van Jan en Baukje)

  • Fimke geboren 30 april 1936
 • Sietske geboren 28-5-1915

Hendrik Boersma

Geboren 7-12-1896
Overleden 25-4-1956

Hendrik was van 1914 tot 1918 gemobiliseerd in Brabant en leerde daar zijn vrouw kennen.
2015-03-06 11.38.29

Ze zijn getrouwd in Irnsum op 22-6-1922 op de zelfde dag samen met zijn broer Jacob en zijn vrouw Elise.
PAKE HE NDRIK
Getrouwd 22-6-1922 met
Wilhelmina Catharina Rutters
PAKE HE NDRIK
Geboren 2-7-1899
Overleden 18-09-1996

Ouders Wihelmina:
Willem Rutters
(Transport bedrijf in Raamsdonkveer)
Pietje Konings

PAKE HE NDRIK

(Kinderen van Hendrik en Wilhelmina)
Willem en Martha Boersma

 •  Willem
 •  Martje Geboren 18-5-1924

2015-03-03 13.47.19
Getrouwd met Jaap Engelsma en in 1950 geëmigreerd naar Australië

Willem Boersma

Geboren 5-5-1923
Overleden 26-9-1997
In de Tweede Wereldoorlog te werk gesteld geweest(Arbeisteinsatz) in Duitsland, vanaf 1942 tot mei 1945
Getrouwd 25-1-1947 met
Folkertje Eijzenga
Geboren 13-12-1925
Overleden 21-11-2002

2015-03-02 16.00.22

(kinderen van Willem en Folkertje)

 • Hendrik
 • Pietje
  Geboren 5-5-1950
  Getrouwd met Flip Soolsma
  Geboren 30-10-1947
  Overleden 3-4-2008
  (Kinderen Pietje en Flip )

  • Jordan
   Geboren 17-2-1972
  • Astrid
   Geboren 2-2-1974

2015-03-01 08.55.34

 

Hendrik Boersma

Geboren 25-9-1948

Het huis rechts op de foto waar ik geboren ben,

GEBOORTEHUIS HENK

Pastorie van de Doopsgezinde kerk Irnsum. Mijn vader en moeder hebben hier twee jaar na hun huwelijk ingewoond bij de familie Ds. Keuning. De grote pastorie was in de oorlog een veilig toevluchtsoord voor onderduikers en anderen die een tijdelijk onderdak nodig hadden. Soms brachten wel 15 mensen er de nacht door. Kort na de oorlog ving de familie Ds.Keuning hier een groep Mennonieten op. Deze mensen waren gevlucht uit Rusland en op doorreis naar een nieuw bestaan in Paraguay. Rechts de pastorie, links het Bordaa Hûs

Getrouwd 14-11-1968 met Ienigje (Ina) de Vries
Geboren 31-12-1943
Ouders Ina: Ane Marten de Vries                 
                        Klaasje Stegenga
2015-03-01 14.15.02

(Kinderen Henk en Ina)

Christiaan Willem (zoon Henk en Ina)
Geboren 31-5-1970
Getrouwd: 22-4-1994 met
Trees van der Molen en
gescheiden 22-4-2003
(Kinderen Christaan en Trees )

 • Brigitte
  Geboren 14-6-1995
 • Mathijs
  Geboren 8-5-1998

Getrouwd  19-3-2007 met
Attie Bak
2015-02-24 09.49.41
Geboren 22-9-1962
Eerder getrouwd geweest met Ekke  de Jager
(kinderen Attie en Ekke )

 • Jan de Jager geboren 27-01-1988
 • Peter de Jager geboren 27-01-1988
 • Ronnie de Jager geboren 14-04 1992

 

Ane Marten(zoon Henk en Ina)
Geboren 12-1-1973
Getrouwd 8-7-1999 met
Janke Geertje Scheepstra (Anke)
Geboren 21-2-1978

2015-03-26 12.31.59
Kinderen Ane en Anke

 • Maayke Berdine (Maayke)
 • Geboren 25-4-2000
 • Niek Hendrik Jan (Niek)
  Geboren 23-9-2002
 • Daan Lukas Christiaan (Daan)
  Geboren 18-9-2004
 • Jamie Enrique (Jamie)(geboren Brand en sinds 2010 Boersma)
  Geboren 14-02-2006
 • Sophie Anne Marthe (Sophie)
  Geboren 28-11-2009
 • Koene Sietze (Koen)
  Geboren 23-5-2016

Frederik Willem(zoon Henk en Ina)
Geboren 8-1-1976
Getrouwd: 30-5-2000 met
Anneke Wilhelmina Helena de Bruine
Geboren 25-10-1978

2015-03-06 15.24.52
Kinderen Frederik en Anneke

 • Marina Johanna (Arianne)
  Geboren 26-4-2001
 • Frederik Hendrik Willem (Frenk)
  Geboren 4-10-2002
 • Anneke Eveline Marijke (Lieke)
  Geboren 26-7-2005

Klarina Gea(dochter Henk en Ina)
Geboren 17-8-1979
Getrouwd: 13-11-2002 met
Wilbert Huls
Geboren 15-10-1980

2015-03-26 12.36.42
Kinderen Klarina en Wilbert

 • Ina Aylis (Inez)
  Geboren 10-4-2004
 • Ane Marten Iven (Mart)
  Geboren 24-8-2006
 • Zara Eleora (Zara)
  Geboren 18-11-2008
 • Nils Matthias (Nils)
  Geboren 4-1-2012

Hendrik Hillebrand(zoon Henk en Ina)
Geboren 4-5-1982
Getrouwd: 7-4-2005 met
Hennie (Hendrina Bertina) Haze
Geboren 4-8-1982

2015-03-26 12.33.24
Kinderen Henk en Hennie

 • Ruth
  Geboren 14-4-2007
 • Imri
  Geboren 11-11-2010
 • Mats
  Geboren 5-5-2014

Een gedachte over “Familie Boersma

 1. Grâce à vous j’ai pu retracer toute l’histoire de ma famille. Je suis le petit-fils de Doede BOERSMA et de Antje VAN DIJK épouse BOERSMA, fils de Jan BOERSMA décédé le 2 septembre 1944 à BOUVRON 44 France.
  Merci
  Guy BOERSMA

Reacties zijn gesloten.