Familie Stegenga

De stamboom van Klaasje Stegenga getrouwd met Ane Marten de Vries, zij is de moeder van Ina
Inhoudsopgave

 1. Gerard ter Stege
 2. Zigher ter Steghe
 3. Meercks Stegenga
 4. Lambert Meerckzn
 5. Popcke Lamberts
 6. Freerck Popkes
 7. Popke Freerks
 8. Herre Popkes
 9. Benjamin Herres
 10. Klaas Benjamins
 11. Tjitte Klazes
 12. Klaas Tjittes
 13. Tjitte Stegenga

1.  Gerard ter Stege

Geboren 1505 te Steenwijk Steenwijk (Nedersaksisch: Steenwiek) is een stad in de Nederlandse provincie Overijssel. Het is met 18.600 inwoners (1 januari 2014) de grootste plaats in de gemeente Steenwijkerland en na Kampen de grootste plaats in de Kop van Overijssel
. Steenwijk

Getrouwd met Anna van Stralen. Overleden te Steenwijk In leven Burgemeester te Steenwijk

2.  Zigher ter Steghe

Geboren 23-2-1535 te Steenwijk Van Beroep secretaris van Steenwijk Overleden 13-4-1605 te Steenwijk In 1576 besloot het stadsbestuur dat het nu toch echt hoog tijd werd voor een nieuw wetboek. Mr. Zigher ter Stege kreeg de opdracht om een nieuw keurboek op te stellen. Ter Steghe was geboren in 1535 als zoon van Gheert ter Stege, de burgemeester van Steenwijk. In 1557 werd hij benoemd als stadsecretaris, als opvolger van Henricus Boeghel. Dit ambt zou hij tot aan zijn dood in 1605 beoefenen. De tien jaar dat Steenwijk onder Spaans bestuur viel (1582-1592) bracht Ter Steghe door in Hasselt, waar hij hetzelfde werk deed. Na Steenwijks ontzet kwam hij terug. Ter Stege schreef een strafwetboek met 26 hoofdstukken. Het was de eerste keer dat de verschillende verordeningen (‘keuren’) per hoofdstuk geordend werden. Er werd per overtreding een keuze gegeven uit strafmaten al naar gelang de ernst van de overtreding. Dit moest de willekeur bij het rechtspreken tegengaan. Het keurboek van Ter Stege staat bekend als een voortreffelijk wetboek voor zijn tijd. Het werd ingevoerd in 1579. Ter Steghe was ook begonnen aan een burgerlijk wetboek, maar dat kon niet ingevoerd worden door de oorlog met Spanje. In 1609 is het wetboek in herziene vorm toch nog ingevoerd.

3.  Meercks Stegenga

Geboren 1560 te Steenwijk

4.  Lambert Meerckzn

Geboren 1585 te Heerenveen Overleden 1642 Van beroep wagenmaker en metselaar Getrouwd met Tietske Buwersdr Geboren 1586 Overleden 1610 (Kinderen Lambert en Tietske)

 •  Popcke Lamberts

5.  Popcke Lamberts

Geboren 1630 te Heerenveen Van beroep meesterwagenmaker Overleden 1665 te Heerenveen (oud 35 jaar) Getrouwd 7-2-1655 met Gieltje Freercksdr Geboren 1632 te Oranjewoud Overleden 1664 te Eesterga (32 jaar oud) (Kinderen Popke en Grietje)

 • Freerk Popkes

6.  Freerck Popkes

Geboren 1655 te Heerenveen Overleden 1706 te Eesterga Van beroep veehouder en boer te Eesterga Lidmaat van de Doopsgezinde kerk Getrouwd 3-9-1675 met Wytske Cornelisdr (1e vrouw) Geboren 1650 Getrouwd 23-12-1683 met Hantje Reins (2de vrouw) Geboren 1655 (Kinderen Freerk en Hantje)

 • Popke Freerks

7.  Popke Freerks

Geboren 1682 te Eesterga Sloten/Oudemirdum. Hij kwam door zijn huwelijk met Wijpk Ages in het bezit van de boerderij te Oudemirdum, in de buurt van het tegenwoordige slotje dat vroeger eigendom was van de familie Star Numan(Hoyteburen). In 1725 noemde hij zich voor het eerst Stegenga. Zijn ouders waren boer te Eesterga. De familie behoorde tot 3-2-1715 tot de”Waterlandse Doopsgezinden”. Op genoemde dag werd hij “gereformeerd”gedoopt in de kerk te Sloten. Van beroep was hij Gortmaker en daarna boer. Tot zijn overlijden in 1746 te Oudemirdum was hij Vroedsman van de stad Sloten, waar hij ook een woning had. in zijn 2e huwelijk kreeg hij een meisjes tweeling. In 1725 komt Popke voor het eerst voor met de toevoeging van Steginga. We mogen hem beschouwen als de stamvader van de Stegenga’s. Overleden 1746 te Oudemirdum Van beroep winkelier, Grutter in Sloten en boer te Oudemirdum Getrouwd met Wijpk Ages (1e vrouw) Geboren 14-10-1685 te Oudemirdum Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 18-11-1703 te Wyckel met Menno Ottes (Menno overleden 4-8-1711, 36 jaar oud) (kinderen Wijpk en Menno)

 • Grietje Minnes  geboren 15-02-1705
 • Age Minnes   geboren 05-12-1706 overl 1715 (8 jaar oud)
 • Bents Minnes  geboren 07-10-1708
 • Mintje Minnes   geboren 01-08-1711 Getrouwd met Cornelis Roeloffs op 11-9-1727 Cornelis Roeloffs en Grietje Minnes waren neef en nicht. Cornelis Roeloffs was de zoon van Aafke Ottes en Grietje Minnes was de dochter van Menno Ottes. Op 10 augustus 1725 kwam de attestatie uit Oudemirdum binnen van Cornelis Roelofs, schoolmeester. Hij was  in Hemelum in mei 1725 in functie getreden tegen een jaarlijks tractement van 112 gulden. Hij trouwde te Hemelum op 19 januari 1727 met Grietje Minnes en op 19 november 1727 werd hun zoon Roelof geboren. Op 20 februari 1728 werd Grietje Minnes aangenomen als lidmaat van de Kerk. Op 27 maart 1735 werd hun tweeling Otte en Wypk gedoopt, die beide echter spoedig overleden zijn. Op 6 december 1737 werd hun dochter Aafke geboren en op 17 april 1739 werd hun zoon Minne gedoopt, die echter korte tijd later overleed. Op 13 maart 1743 kregen zij weer een dochter, Wipk, en op 19 juni 1746 werd hun zoon Minne gedoopt. Cornelis Roelofs werd in Hemelum nog als schooldienaar genoemd in augustus 1733, in november 1741 en ook nog in 1762. Het traktement was onveranderlijk 112 c.g. (caroliguldens) per jaar. In 1750 was hij al dorprechter en in de jaren na 1763 was hij ook nog kerkvoogd. Hij is tot aan zijn dood – in 1775 – schoolmeester geweest.

(Kinderen Popke en Wijpk)

 • Age Popkes geboren 08-09-1715 veehouder te Delfstrahuizen Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20-03-1747 te Wijckel met Mintje Rintjes
 • Hantje Popkes  geboren 01-08-1717Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-07-1747 te Wijckel met Binke Rintjes, meesterbakker te Balk
 • Freerk Popkes geboren 09-11-1719boer te Sloten; quotisatie 1749: “kleyne boer; kan matig zijn kost winnen”; gezin bestaande uit 2 volwassenen en 1 kind; aanslag Getrouwd met Wieb Siebrens.

Getrouwd met Symentje Heeres (2de vrouw) Geboren 21-01-1703 Overleden 1754 (volgens quotisatie 1749: middelmatig in staat; gezin bestaat uit 6 volwassenen en 2 kinderen; aanslag: (Kinderen Popke en Symentje)

 • Swop Popkes  geboren 18-02-1724 tweeling
 • Antje Popkes  geboren 18-02-1724 tweeling
 • Teetske Popkes geboren 15-12-1726 overleden 1758 te Nijemirdum Gehuwd 1747 te Wijckel met Anne Pieters
 • Lammert Popkes   1728 Gehuwd voor de kerk op 19-05-1754 te Mirdum (hervormd), betreft eerste proclamatie met Tjitske Tjallings
 •  Herre Popkes
 •  Antje Popkes geboren op 20-09-1733 overleden 1809Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-02-1757 te Hemelum met Jacob Ottes, landbouwer, timmerman te Oudega (Kinderen Antje en Jacob)
  • Popke Jacobs Baaijema, 22 jaar oud, dijkgraaf te Lemmer, geboren op 20-12-1757 te Hemelum, overleden op 17-09-1836 te IJlst
 • Reyn Popkes          02-06-1737

8.  Herre Popkes

(tijdens zijn leven, zijn eerste vrouw en 6 kinderen moeten begraven) Geboren 1730 Van beroep koopman en herbergier te Sondel Overleden 18-12-1798 te Oudemirdum Getrouwd met Gepke Boreas Fogel (1e vrouw) Geboren 1734 (Kinderen Herre en Gepke)

 • Popke Herres geboren1758 overleden1770 ( 12 jaar oud)
 • Boreas Herre geboren 1760 overleden 1832 Steginga Borias Herres ouderling, beschuldigd de Predikant W. Bekker te Oudega en Kolderwolde van regtzinnigheid enz. enz., jaar 1819

Bekker W. (Willem) —- Jongsma Wigle Rimmers , Feenstra Douwe Wiebes leden van de Kerkraad en Bekker Willem Predikant ingezetene van Oudega gecombineerd met Kolderwolde voor een subsidie van fl. 2000 tot herstel van de pastorie enz. enz. enz. jaar 1823 Bekker W. (Willem) Dominee te Oudega en Kolderwolde een handgeschreven brief door hem ondertekend (was ondertekend), bij de missive van 24 september heeft hij zich beklaagd over de beklagelijke staat van zijn woningsinds 1817 enz. enz. jaar 1821 Bekker W. (Willem) te Oudega en Kolderwolde omdat zijn staat allerellendigst is verzoekt hij een toelage in een handgeschreven brief met zijn handtekening en omdat hij geen antwoord krijgt nogmaals aan de Koning, ook wordt vermeld de Scriba Timmers H. van het Classikaal Bestuur van Sneek enz. jaar 1822 Getrouwd met Aaltje Benjanins van Loon (2de vrouw) Geboren 1744 Overleden 29-01-1814 (Kinderen Herre en Aaltje)

 • Hendrik Herres Geboren 1762
 • Popke Herres Geboren 1767 Overleden 1774 ( 6 jaar oud)
 •  Symontje Herres (Boerin te Sondel) Geboren 1769 Overleden 1826 Getrouwd met Ane Stoffels Hoekstra, veehouder te Warns, boer te Sondel geboren op 23-05-1774 overleden op 08-01-1840. (kinderen Symontje en Anne)
  • Wybren Anes, schutter in het leger van koning Willem I, geboren op 14-02-1800 te Sondel, gedoopt (hervormd) op 09-03-1800 te Sondel, overleden op 12-08-1831 te Leuven op 31-jarige leeftijd, “Gesneuveld voor Leuven” (Dit betreft de Slag bij Leuven aan het eind van de Tiendaagse Veldtocht georganiseerd door koning Willem I der Nederlanden i.v.m. de Belgische opstand)
  • Aaltje Anes, boerin te Sondel, Nijemirdum, geboren op 09-06-1805 te Sondel, gedoopt (hervormd) op 10-06-1805 te Sondel, overleden op 08-01-1868 te Nijemirdum op 62-jarige leeftijd. Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-05-1826 te Sloten met Jochem Cornelis Dijkstra, boer te Sondel, , overleden op 19-04-1863 te Sondel
  • Fouk Anes, geboren op 03-11-1807 te Sondel
 • Benjamin Herres
 • Geeske Herres Geboren1772 Overleden 1808 (35 jaar oud) Getrouwd 04-04-1802 met Luitjen Ykes Ykema
 • Popke Herres Geboren 25-10-1774 (Van beroep Boer en Tapper te Sondel) popke herre
  Overleden 17-12-1838 Getrouwd 02-03-1806 met Wiepk Jacobs Baayma Geboren 24-10-1778 Overlleden 30-8-1819 Steginga Popke Herres 15 guldens 0 stuivers en 0 penningen, Dit heeft hij nog te goed van de Gemeente Balk en wordt vermeld in Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk enz. enz. waar ingesloten deze Staat der nog ongeliquideerde schuld ten laste der Algemene Armedirectie te Balk antericus den jare 1813 enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11) Steginga Popke Herres geleverde verteringen, Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9) (kinderen Popke en Wiepk)

  • Klara Popkes geboren 02-04-1807 overleden 25-12-1870
  • Herre Popkes  geboren 11-11-1808 overleden 30-05-1881  Getrouwd met Symentje Anes Boersma (Kinderen Herre en Symentje)
   • Ane Herres Getrouwd met Jacobje Bajema De vriend van ds. Tinholt was de boer Ane Herres Stegenga (geb. 1841). Ane had niet veel interesse in het boer zijn, hij zat liever met zijn neus in de boeken. Ook bij zijn kinderen was dit het geval. Zijn zoon Herre werd dominee en de andere zoon is Prof. ds. Popke Stegenga vermeld in Wikipedia Stegenga Azn. werd geboren in Koudum, als zoon van een veehouder. Na zijn theologiestudie was hij aanvankelijk hervormd predikant te Garderen (1908) en Zwartsluis (1910-1915), daarna evangelisch-luthers predikant te Deventer (1915) en Amsterdam (1917-1946). Van 1936 tot 1946 was hij kerkelijk hoogleraar te Amsterdam. Stegenga Azn. is ook schrijver van een groot aantal theologische boeken waaronder  “In de gordel van de Strijder” genoemd moet worden. Ook heeft hij reisverslagen van zijn reizen naar het toenmalige Palestina geschreven
  • Jacob Popkes landbouwer, boer te Sondel, veehouder te Langweer,geboren op 16-09-1811 te Sondel, gedoopt (hervormd) op 13-10-1811 te Oudemirdum, overleden op 16-02-1880 te Langweer op 68-jarige leeftijd, zoon van Popke Herres Stegenga en Wiepk Jacobs Baayma gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-11-1836 te Balk met de 20-jarige Marijke Teunis de BOER, landbouwster, boerin te Sondel, geboren op 24-12-1815 te Harich, overleden op 04-07-1907 te Follega op 91-jarige leeftijd, dochter van Theunis Jans de Boer en Antje Ottes Bajema Uit dit huwelijk:
   • Popke Jacobs, geboren op 07-12-1837 te Sondel, overleden op 23-09-1914 te Mirns & Bakhuizen op 76-jarige leeftijd. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-05-1862 te Balk met Lolkjen Pieters Deinum, 24 jaar oud, geboren op 01-04-1838 te Sloten, overleden op 07-09-1926 te Molkwerum op 88-jarige leeftijd, dochter van Pieter Franzes Deinum en Neeltje Siebes Visser.
   • Antje Jacobs, boerin te Follega, geboren op 21-12-1839 te Sondel, overleden op 14-08-1927 te Noordbroek op 87-jarige leeftijd. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-05-1867 te Lemmer met Klaas Frederiks van der Vries, 25 jaar oud, boer te Lemmer, geboren op 26-12-1841 te Lemmer, overleden op 27-09-1898 te Follega op 56-jarige leeftijd, zoon van Frederik Frederiks van der Vries en Antje Johannes de Jong.
   • Otte Jacobs, boer te Nijemirdum, landbouwer te Molkwerum, geboren op 13-02-1843 te Sondel, overleden op 03-04-1897 te Joure op 54-jarige leeftijd. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-05-1870 te Koudum met Dirkje Pieters Feenstra, 19 jaar oud, geboren op 05-11-1850 te Molkwerum, overleden op 15-02-1885 te Molkwerum op 34-jarige leeftijd, dochter van Pieter Dirks Feenstra en Haintze Haitzes Visser.
   • Wiepk Jacobs,
    wiepk jacobs

    geboren op 01-10-1845 te Sondel veehoudster te Koudum, boerin te Warns, geboren op 01-10-1845 te Sondel, overleden op 20-06-1925 te Koudum op 79-jarige leeftijd, begraven te Hemelum, dochter van Jacob Popkes Stegenga en Marijke Teunis de Boer  Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-05-1870 te Koudum met Gerrit Jans KLIJNSTRA, gerrit klijnsma
    landbouwer te Kolderwolde, koopman te Nijega, landbouwer, veehouder te Warns, Gauw en Koudum, vanaf 1890 diverse beroepen (o.a. slager) te Warns, winkelier te Hemelum, geboren op 21-11-1845 te Nijega, overleden op 20-03-1900 te Hemelum op 54-jarige leeftijd, begraven te Hemelum, “orthodox hervormd”, zoon van Jan Gerrits Klijnstra en Martje Harmens Bruinsma Uit dit huwelijk:

    • Marijke, boerin te Koudum, geboren op 05-06-1871 te Nijega, overleden op 15-09-1928 te Rauwerderhem op 57-jarige leeftijd. Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-06-1892 te Sneek met Bauke Jellema, 21 jaar oud, boer te Gauw, geboren op 16-03-1871 te Gauw, overleden op 02-10-1902 te Gauw op 31-jarige leeftijd, zoon van Klaas Jellema en Minke Kuipers.
    • Jan, veehandelaar, veehouder te Koudum, geboren op 13-07-1872 te Warns, overleden op 26-07-1941 te Koudum op 69-jarige leeftijd. Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 09-05-1917 te Koudum met Anna Maria Scheffer, 37 jaar oud, geboren op 11-09-1879 te Makkum, overleden op 06-03-1970 te Sneek op 90-jarige leeftijd, dochter van Hindrik Jacobus Scheffer en Feikje Jacobs Wallinga
    • Martje, geboren op 21-07-1874 te Warns, overleden op 06-01-1936 te Koudum op 61-jarige leeftijd, begraven te Hemelum. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1902 te Sneek met Jurjen Nauta, 30 jaar oud, geboren op 01-10-1871 te Offingawier, overleden op 28-05-1943 op 71-jarige leeftijd, begraven te Hemelum, zoon van Jelle Nauta en Aaltje Tjallema.
    • Antje, dienstmeid te Hemelum, veehoudster te Follega, geboren op 25-05-1876 te Warns, overleden op 02-05-1947 te Voorburg op 70-jarige leeftijd. Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 08-06-1899 te Koudum met Fredrik van der Vries, 28 jaar oud, boer te Follega, geboren op 04-03-1871 te Lemmer, overleden op 01-10-1908 te Follega op 37-jarige leeftijd, zoon van Klaas Frederiks van der Vries, boer te Lemmer, en Antje Jacobs Stegenga, boerin te Follega. Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 06-02-1913 te Lemmer met Bendix Haagsma, 22 jaar oud, geboren op 28-03-1890 te Hommerts, zoon van Meye Haagsma en Froukje Gaastra
    • Jacob Gerrits, koopman te Koudum, veehouder en -handelaar, bestuurslid diverse coöperaties te Warns, geboren op 15-12-1878 te Warns, overleden op 10-03-1937 te Warns op 58-jarige leeftijd, begraven op 13-03-1937 te Warns, zoon van Gerrit Jans Klijnstra en Wiepk Jacobs Stegenga Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-05-1907 te Koudum met de 21-jarige Trijntje Hofman, geboren op 26-05-1885 te Hommerts, overleden op 25-08-1980 te Warns op 95-jarige leeftijd, begraven op 29-08-1980 te Warns, dochter van Feite Siebolts Hofman en Trijntje Klazes Bakker
    • Hinkje,  geboren op 27-09-1881 te Warns, overleden op 20-08-1953 op 71-jarige leeftijd, begraven te Hemelum.
    • Arentje, geboren op 13-10-1883 te Gauw, overleden op 21-04-1942 te Mirns en Bakhuizen op 58-jarige leeftijd, begraven te Hemelum. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-05-1909 te Koudum met Sikke Postma, 24 jaar oud, horlogemaker te Koudum, geboren op 27-03-1885 te Koudum, overleden op 08-05-1954 op 69-jarige leeftijd, begraven te Hemelum, zoon van Pieter Sikkes Postma en Gooits Jacobs de Vries
    • Harmen,  veehandelaar te Koudum, geboren op 24-09-1885 te Gauw, overleden op 17-09-1950 te Koudum op 64-jarige leeftijd.Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-05-1916 te Koudum met Antje Kok, 29 jaar oud, geboren op 22-09-1886 te Koudum, dochter van Hendrik Kok en Lijsbert Bajema
   • Teunis Jacobs, boer te Langweer, geboren op 12-12-1848 te Sondel, overleden op 21-03-1920 te Langweer op 71-jarige leeftijd. Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09-05-1879 te Langweer met Trijntje Lammerts Jager, 25 jaar oud, geboren op 12-04-1854 te Dijken, overleden op 13-04-1934 te Langweer op 80-jarige leeftijd, dochter van Lammert Piers Jager en Jeltje Obes Bouma
   • Jan Jacobs, boer te Langweer, geboren op 28-11-1851 te Sondel. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-11-1873 te Langweer met Zwaantje Jans Klijnstra, 17 jaar oud, dienstmeid te Elahuizen, geboren op 27-12-1855 te Kolderwolde, dochter van Jan Gerrits Klijnstra en Martje Harmens Bruinsma
   • Harmen Jacobs, veehouder te Joure, geboren op 27-06-1854 te Sondel, overleden op 01-07-1935 op 81-jarige leeftijd, op huwelijksakte dochter 27-7-1916 staat over Harmen vermeld: “wiens bestaan of verblijf onbekend is”. Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 26-01-1888 te Joure met Yfke de Jong, 27 jaar oud, geboren op 28-12-1860 te Drachten, overleden op 22-12-1893 te Joure op 32-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Heines Oedzes de Jong en Sjoukje Durks van der Meulen
  • Harmen Popkes  geboren 11-06-1814 overleden 16-02-1815 (tweeling 6 maanden oud)
  • Otte Popkes geboren 11-06-1814 overleden 13-06-1814 (tweeling 2 dagen oud)
  • Harmen Popkes  geboren 16-06-1815 overleden 07-04-1901
  • Johannis Popkes  geboren 13-07-1817 overleden 16-01-1889
 • Aaltje Herres Geboren 7-4-1776 Overleden 1783 (6 jaar oud)
 • Jikke Herres Geboren 21-11-1777 Overleden 17-10-1780 ( 2 jaar oud)
 • Klara Herres Geboren 23-9-1779 Overleden 29-12-1779 ( 3 maanden oud)
 • Aaltje Herres Geboren 2-8-1783 Overleden 18-7-1790 ( 6 jaar oud)

9.  Benjamin Herres

Geboren 23-12-1770 te Sondel Van beroep boer Overleden 08-03-1833 Getrouwd met Maaike Klazes de Jong Geboren 9-12-1777 Overleden 19-9-1822 (Kinderen Benjamin en Maaike)

 • Klaas Benjamins Geboren 31-12-1799 te Wijckel Overleden 2-5-1865
 • Aaltje Benjamins Geboren 1802 Overleden 24-8-1878 Getrouwd 14-11-1830 met Ildert Tjietjes Roskam (1e man) (Kinderen Aaltje en Ildert)
  • Maaike geboren 20-09-1833
  • Luite geboren 23-6-1837
  • Joukjen geboren 12-8-1938

Getrouwd 05-03-1837 met Peeke Luitens Hoekstra (2de man) (kinderen Aaltje en Peeke)

 • Feike Benjamins (tijdens zijn leven zijn eerste vrouw en 8 kinderen moeten begraven) Geboren 10-1-1806 Overleden18-6-1869 Getrouwd 17-12-1834 met Beerntie Piers Leffertstra (Kinderen Feike en Beerntie)
  • Pier  geboren 14-04-1833 overleden 21-03-1861 (27 jaar oud)
  • Froukjen geboren 18-05-1834 overleden 09-09-1834 (22 dagen oud)
  • Froukjen geboren 17-06-1835 overleden 01-10-1837 (2 jaar oud)
  • Jacob geboren 18-07-1836 overleden 23-06-1870 (34 jaar oud)
  • Maaike geboren 17-06-1837 overleden 03-08-1837 (6 weken oud)
  • Froukjen geboren 24-05-1838 overleden 28-04-1917
  • Grietje  geboren 13-12-1839 overleden 24-01-1840 (6 weken oud)
  • Benjamin  geboren 10-02-1841 overleden 24-05-1929
  • Leffert  geboren 11-09-1843 overl 05-06-1845 (bijna 2 jaar oud)
  • Levenloos kind  geboren 09-08-1844
  • Levenloos kind  geboren 01-11-1845 4 dagen hierna op 05-11-1845 komt Beerntie te overlijden 38 jaar oud Feike hertrouwd op 3-6-1846 met de 12 jaar oudere Jantje Annes Dokter
 • Herre Benjamins Geboren 11-12-1811 Getrouwd met Trijntje Johannes de Roos (kinderen Herre en Trijntje)
  • Duttje geboren 14-06-1835
  • Maaike geboren 11-01-1837
  • Hendrikjen geboren 28-12-1838
  • Benjamin geboren 07-01-1841 Benjamin Herres Stegenga werd geboren in 1841 te Wyckel als zoon van Herre Benjamins Stegenga en Trijntje Johannes de Roos. Hij trouwde op 12-5-1867 te Gaasterland met Rimke Gerbens Mulder [1842-1912]. Ze kregen 8 kinderen: Herre[1868-1959], Fettje[1870-, Gerben[1871-1959], Johannes[1874], Trijntje[1876], Geeske[1879-1955], Hendrikjen[1881], Eile[1884] Hij overleed in 1889 op 48-jarige leeftijd, en liet zijn vrouw achter met 8 kinderen, waarvan de jongste 5 was.
  • Johannes geboren 05-02-1845
  • Hendrik  geboren 11-03-1850 overleden 6-2-1871
 • Harmen Benjamins Geboren 1817 Overleden 21-2-1909 Getrouwd 22-4-1840 met Johanna Alberts Prins(Kinderen Harmen en Johanna)
  • Benjamin  geboren 10-10-1841
  • Albert geboren 12-11-1842
  • Baukjen  geboren 08-05-1845
  • Maike  geboren 30-07-1847
  • Aaltje  geboren 06-01-1850
  • Levenl kind  28-04-1852
  • Albert  geboren 26-10-1853

10.      Klaas Benjamins

Geboren 31-12-1799 Van beroep timmerman Overleden 2-5-1865 Getrouwd met Jantje Tjittes van Mulder Geboren 20-8-1800 te Workum Overleden 3-4-1876 (Kinderen Klaas en Jantje)

 •  Benjamin Klazes Geboren 1821 Overleden 19-8-1828 (7 jaar oud)
 • Maaike Klazes Geboren 09-12-1823 Getrouwd 21-1-1846 met de 10 jaar oudere Johannes Gerrits Albada Overleden 4-5-1849 (35 jaar oud) Getrouwd 16-05-1851 met Roelof Franzes van Hes Geboren 30-12-1816 overleden 08-10-1903 (kinderen Maaike en Johannes)
  • Gerrit geboren 03-05-1846 Overleden 02-02-1857 op 10 jarige leeftijd 3 maanden na het overlijden van zijn moeder Overleden14-10-1856 (32 jaar oud)
 • Tjitte Klazes Geboren 1829 Overleden 12-6-1905
 • Benjamin Klazes Geborten 1831 Overleden 22-6-1837 (6 jaar oud)
 • Aaltje Klazes Geboren11-4-1833 Getrouwd 7-5-1856 met Tjietje Siegers Smink (kinderen Aaltje en Tjietje)
  • Sieger  geboren 13-09-1857
  • Klaas  geboren 06-04-1859
  • Grietje geboren 02-05-1861
  • Jantjen  geboren 03-05-1864
  • Antje  geboren 26-02-1866
  • Willem geboren 25-03-1868
  • Albert geboren 07-07-1870
  • Tjitte geboren 12-03-1872
  • Martjen geboren 28-08-1874
 • Antje Klazes Geboren 1835 Overleden 10-11-1859 (24 jaar oud)
 • Popke Klazes Geboren 14-3-1837 Overleden 10-12-1909 Van beroep timmerman Getrouwd 20-1-1861 met Nieske Ykes Groen Geboren 24-02-1838 overleden 20-09-1922 (Kinderen Popke en Nieske)
  • Jantje Popkes geboren Wijckel 22.03.1861 aangiftedatum 22.03.1861, akte nr. 26 beroep Dienstbode overleden Heerenveen 05.04.1943 begraven te Balk getrouwd te Gaasterland 13.05.1887 met Hisse Ploegstra geboren Wijckel 06.09.1862 vader: Jacob Hisses Ploegstra moeder: Fokjen Jans Luinenburg overl Oudemirdum 23.09.1949
  • Geeske Popkes geboren Wijckel 07.11.1862 aangiftedatum 07.11.1862, akte nr. 114 beroep Dienstmeisje overleden Gaasterland 29.06.1937 begraven te Oudemirdum getrouwd te Gaasterland 13.05.1887 met Kerst Boomsma geboren Oudega (Gaasterland) 29.05.1862 vader: Rommert Boomsma moeder: Grietje Kerst Kok beroep arbeider, kruidenier overleden Gaasterland 12.12.1938
  • Antje Popkes geboren Wijckel 31.10.1864 aangiftedatum 03.11.1864, akte nr. 126getrouwd te Gaasterland 10.12.1885 met Harmen Jongsma  geboren Wijckel 27.07.1859 vader: Jacob Harmens Jongsma moeder: Eelkjen Feikes Ottemaberoep schipper
  • Grietje Popkes geboren Oudemirdum 03.09.1866 aangiftedatum 04.09.1866, akte nr. 103 verl Jubbega-Schurega 25.03.1939 getrouwd te Hemelumer oldeferd 17.05.1889 met Harmen de Jonggeb Oudega 08.03.1862
  • Klaas Popkes geboren Gaasterland 11.04.1868 aangiftedatum 11.04.1868, akte nr. 50
  • Yke Popkes geboren Oudemirdum 04.10.1870 aangiftedatum 04.10.1870, akte nr. 143 beroep boerenknecht getrouwd te Gaasterland 21.03.1892 met Aaltje ten Hoeve geboren Rottum 27.09.1869 vader: Wieger Wiegers ten Hoeve moeder: Aaltje Aizes Bosma beroep dienstmeisje
  • Maike Popkes geboren Oudemirdum 16.12.1872 aangiftedatum 16.12.1872, akte nr. 154 getrouwd te Workum 09.05.1896 akte nr. 9 met Gerrit Grasman geboren Workum 15.09.1865 vader: Fokke Simens Grasman moeder: Aaltje Florus de Vries
  • Aaltje Popkes geboren Oudemirdum 12.07.1876 aangiftedatum 13.07.1876, akte nr. 94 beroep dienstmeid getrouwd te Workum 20.05.1899 met Jan Grasman geboren Workum 1872 vader: Fokke Simens Grasman moeder: Aaltje Florus de Vries beroep schipper te Workum
  • Titte Popkes geboren Oudemirdum 27.08.1879 aangiftedatum 28 augustus 1879, akte nr. 133 overleden Oudemirdum 15.12.1912 getrouwd te Gaasterland 08.11.1902 met Grietje Johannes Feenstra geboren Oudemirdum 21.12.1878 aangiftedatum 21 december 1878, akte nr. 196 overleden Oudemirdum 08.10.1952
 • Benjamin Klazes Geboren1840 Overleden 11-3-1855 (15 jaar oud)
 •  Lieuwe Klazes Geboren 09-01-1843 Overleden voor 1932 Getrouwd te Gaasterland 17-05-1868 met Margje  Welmers Hoogeveen overleden Gaasterland 17-2-1932 (Kinderen Lieuwe en Margje)
  • Jantje Lieuwes geboren Wijckel 14.01.1869 aangiftedatum 14 januari 1869, akte nr. 11Getrouwd te Gaasterland 25.10.1890 akte nr 41 met Gerrit Kuiper geboren Balk, Gaasterland 02.08.1869 aangiftedatum 2 augustus 1869, akte nr. 94 vader: Jan Hendriks Kuiper moeder: Aaltje Gerrits Jansma
  • Martjen Lieuwes geboren Sondel 14.03.1873 aangiftedatum 14 maart 1873, akte nr. 51 overl Gaasterland 01.01.1940 getrouwd te Gaasterland 18.07.1895 akte nr 43 met Hidde Korenstra geb Wijckel 1872 vader: Klaas Hiddes Korenstra moeder: Rink Berends Schoon
  • Klaaske Lieuwes geboren Gaasterland 18.06.1878 aangiftedatum 18 juni 1878, akte nr. 92
  • Willemke geboren Ruigahuizen, Gaasterland 12.11.1883 aangiftedatum 13 november 1883, akte nr. 162 Getrouwd te Gaasterland 29.05.1909 akte nr 22 met Johannes Waltes Veldman geb Wijckel, Gaasterland 14.07.1882 aangiftedatum 15 juli 1882, akte nr. 107 vader: Walte Hendriks Veldman moeder: Aukje Johannes de Boer

11.      Tjitte Klazes

Geboren 19-11-1828 Van beroep timmerman Overleden 12-6-1905 Getrouwd 22-5-1853 met Pietertje Pieters Roskam (1e vrouw) Geboren 10-8-1830 Overleden 13-11-1859 (29 jaar) (Kinderen Tjitte en Pietertje)

 • Klaas Tjittes Geboren 29-11-1854 te Wijckel
 • Pieter Geboren 13-4-1856 Overleden 30-07-1863 (7 jaar oud)
 • Jantje Tjittes Geboren 22-11-1857 Overleden 29-2-1940 Getrouwd 8-5-1884 met Harmen Hielkema geboren 14-4-1861 en overleden 23-4-1918
 • Sjuttje Tjittes Geboren 2-9-1859 Overleden 6-10-1859 (1 maand oud) Een maand na het overlijden van Sjuttje overlijdt Pieterje op 13-11-1859 (29 jaar oud) Tjitte trouwt op 23-3-1862 met de 12 jaar oudere Marijke Roelofs Wever(weduwe van Harmen Harmens Meyer en moeder van 5 kinderen)Geboren 2-7-1816 overleden 1-10-1898

12.      Klaas Tjittes

klaas tjittes
Geboren 29-11-1854 Van beroep Turfmaker Overleden 18-7-1900 (45 jaar oud)
Getrouwd
29-4-1881 met Jantje Vledder
jantje vledder
Geboren 28-9-1857 Overleden 24-10-1940 Jantje Vledder trouwt na het overlijden van Klaas op 14-11-1902 met de 20 jaar oudere Jan Strampel (Kinderen Klaas en Jantje)

 • Tjitte Stegenga  Geboren 11-10-1881
 • Fintje  Geboren 8-3-1883 Overleden 29-12-1898 (15 jaar oud)
 • Pietertje Geboren 31-8-1885
  Overleden 04-11-1964
  Getrouwd 10-5-1907 met
  Klaas Annema
  Geboren 4-10-1885 te Beetsterzwaag
  Overleden 06-06-1974

  Vlieland, 1948-1949
  Vlieland, 1948-1949

  (Hun kinderen)

  • Klaas Geboren 24-03-1908 Overleden 14-02-1986 Getrouwd 20-11-1947 met Klaasje Klos
  • Hylke Geboren 07-05-1911 Overleden 15-02-1993 Getrouwd 07-07-1938 met Theodora Elgersma
   (Hun Kinderen)

   • Gretha geboren 1941
   • Klaas geboren 1945
   • Jacoba geboren 1946
  • Jan Fokke Geboren 18-03-1921 Overleden 04-02-2004 Getrouwd 07-05-1943 met Grietje Bruinsma  (Hun Kinderen)
   • Klaas geboren 1946
   • Johannes geboren 1960 – overleden 2006
  • Jelle Geboren 25-04-1924 Overleden 04-08-1984 Getrouwd 10-05-1951 met Trijntje Roos 
   (Hun kinderen)

   • Anne geboren 1952
   • Klaas geboren 1953
   • Ietje geboren 1957
   • Jilles geboren 1961
 • Jantje Geboren 21-2-1888 Overleden 10-1-1970 Getrouwd 15-5-1908 met Sible de Vries Geb: 3-10-1885 Overl:17-12-1980
  sible en jantje
 • Bontje Geboren 8-10-1890 Overleden 26-6-1891 (8 maanden oud)
 • Bontje  Geboren 4-8-1892 Getrouwd 14-5-1914 met Pieter de Vries Geboren7-6-1892 te Oosterwolde Overleden te Amsterdam (Hun Kinderen)
  • Anne de Vries
  • Aukje de Vries
  • Jan de Vries
  • Jantje de Vries
  • Joukje de Vries
  • Klaas de Vries
  • Levenloos kind
  • Pietje de Vries
 • Jan  Geboren 23-4-1895 Overleden 10-12-1975 en begraven in Nijeholtpade bij zijn eerste vrouw Jan trouwt voor de eerste keer met Antje Gosses Speekhout Geboren 1-1-1892 te Mantgum Overleden 3-7-1970 te Oldeholtpade Antje trouwt 19-5-1915 met Klaas Posthumus. Jan trouwt voor de tweede keer met Jantje Boezerooy
  jan enboezerooy
  Geboren 2-7-1894 te Scherpenzeel Overleden 15-4-1953 begraven te Bantega (Hun kind)

  • Levenloos kind Geboren 26-2-1925
  • Klaas Geboren 2-3-1926 Overleden 16-4-1991 Begraven te Nijholtpade

 (Jan was in zijn jonge jaren knecht bij de familie Zijlstra in Bantega. Door een ongeluk verloor Jan het licht uit zijn ene oog. Hij kreeg een trap van een paard. Hij moest zijn leven verder door met een glazen oog. Hij zal het er vast wel moeilijk mee hebben gehad, maar daar kon men vroeger niet bij stilstaan. Je moest werken anders kon je verhongeren.)

 • Aaltje Geboren 2-11-1898 Overleden 20-8-1904 (5 jaar oud)

13.      Tjitte Stegenga

tjitte
Geboren 11-10-1881
Van beroep boerenarbeider
Overleden 9-7-1965

Getrouwd 12-5-1905 met Geeske Hoogeveen
geeske
Geboren  9-11-1878
Overleden 26-2-1960
(Kinderen Tjitte en Geeske)

 • Jantje Geboren 11-11-1905 Overleden 27-12-1983 2015-03-03 13.23.19
  Getrouwd met Willem Arnold Frederik Lemstra Geboren 29-7-1901 te Joure Overleden 24-4-1967 (Ouders Willem Arnold) Jeen Lemstra (van beroep schipper) Geboren 24-8-1867 Overleden 13-1-1937 Aaltje Koopman Geboren 29-3-1866 Overleden 22-11-1930 (Kinderen Jantje en Willem)

  • Jeen
   Geboren 14-11-1928 Overleden 27-1-2008
   Getrouwd met Idske Bouma
   Geboren 23-9-1931 Overleden 3-8-1991
  • Tjitte
   Geboren 17-10-1930
   Overleden 30-6-1995
   Getrouwd met Hielkje Zeldenthuis
  • Aaltje
   Geboren 7-12-1931
   Overleden 17-5-2003
   Getrouwd met Beene Frankema
   Geboren 8-4-1924
   Overleden 14-5-1986
  • Bertus
   Geboren 22-1-1934
   Overleden 14-12-2003
  • Tiemen
   Geboren 25-9-1939
  • Geeske
   Geboren 1-12-1941
   Getrouwd met Martin den Boer
 • Tiemen
  Geboren 14-9-1907
  Overleden 3-7-1994
  Getrouwd met Hendrikje Kelderhuis
  20150423_122200
  Geboren 1-9-1914 Overleden 12-12-1989 Ouders Hendrikje Abraham Berendsz Kelderhuis Geboren 26-1-1891 te Bantega Overleden 6-2-1966 Jentje Harmensd Slootheer Geboren 1890 Overleden 1955
  (Kinderen Tiemen en Hendrikje) 20150423_122221

  • Tjitte
   Geboren 12-3-1940
   Getrouwd met Luutsje de Haan
   2015-04-24 11.07.14
   Geboren 28-9-1944
   (Hun kinderen)

   • Tiemen Geboren 17-6-1968
   • Bea Geboren 19-8–1970 Getrouwd met Roelof Woudsma Geboren 19-8-1970 (Hun kinderen)
    • Jildou Geboren 11-4-2000
    • Silke Geboren 31-1-2005
  • Jennie (Jentje) Geboren 24-2-1935 Getrouwd op 5-7-1962 met Johannes de Vries
   2015-04-24 11.15.10
   Geboren 21-4-1935 (Hun kinderen)

   • Johan Geboren 3-2-1974
  • Geeske
   Geboren 21-9-1943
   Getrouwd op 6-5-1965 met Franke Rimmert Kuipers 2015-04-24 11.21.41
   Geboren 1-9-1942 (Hun kinderen)

   • Wopke
    Geboren 7-11-1966
    Getrouwd met Monique Slom
    Geboren 25-7-1964 (Hun kinderen)

    • Larissa Geboren 15-10-1991
    • Samantha Geboren 15-10-1993
   • Tiemen
    Geboren 9-7-1969
    Getrouwd op 14-11-1995 met Ankie Nijholt
    Geboren 24-5-1979 (Hun kinderen)

    • Bernadina Maria Geboren 20-7-1996
    • Elin Geeske Geboren 7-9-1998
  • Berend
   Geboren 17-9-1946
   Overleden 2006 Getrouwd 6-5-1970 met Hanneke Feenstra 2015-04-24 11.31.44
   Geboren 17-9-1947 Overleden 2004 (Hun kinderen)

   • Tiemen Geboren 7-2-1971
   • Hantje Cornelis
    Geboren 23-3-1972
    Getrouwd op 24-5-2006 met
    Trijntje Bruinsma Geboren 27-2-1975 (Hun kinderen)

    • Berend Bouke Geboren 21-8-2009
    • Nienke Hebeltje Geboren 6-9-2007
  • Harmen
   Geboren 17-11-1948
   Getrouwd op 21-12-1978 met Jikke van de Meer 2015-04-24 11.38.24
   Geboren 27-2-1955 (Hun kinderen)

   • Jitze Geboren 18-12-1979
   • Hennie Geboren 18-11-1982
  • Bram
   Geboren 16-6-1950
   Getrouwd op 15-11-1974 met Detty Sierdsma 2015-04-24 12.15.18
   Geboren 19-9-1951 (Hun Kinderen)

   • Jolanda
    Geboren 11-5-1976
    Getrouwd op 14-2-2003 met
    Hendrik Haringa Geboren 22-7-1974 (Hun kinderen)

    • Sven Abraham Geboren 30-12-2003
    • Tristan Detmar Geboren 3-3-2007
   • Erwin Geboren 25-8-1979
  • Jantje
   Geboren 2-5-1952
   Getrouwd met Frans de Haan
   2015-04-24 12.21.19
   Geboren 9-12-1947 Overleden 8-5-2004 (Hun kinderen)

   • Thijs Geboren 20-8-1971
   • Henk Geboren 17-7-1974
   • Francien Geboren 3-5-1978
  • Klaas Geboren 20-3-1954 Overleden 2-4-1954
  • Klaas Geboren 13-1-1956 Overleden 28-4-1958
  • Grietje Geboren 17-3-1960 (kinderen)
   • Helena Geboren 7-12-1989
   • Freek Geboren 15-12-1994
   • Harm Geboren 2-8-1996
   • Tiemen Geboren 1-8-1997
 • Corneliske
  Geboren 16-8-1909
  Overleden 7-5-1984
  2015-03-06 14.35.15
  Getrouwd met Pieter Broekema 17-10-1935
  Geboren 14-3-1905
  Overleden 19-4-1992
  (Ouders van Pieter) Willem Broekema Geboren 1874 te Muntendam (Groningen) Agina Maria Koetse Geboren 1878 te Wildervank (Groningen)
  (Kinderen Corneliske en Pieter)

  • Geeske
   Geboren 16-6-1937
   20151119_125757
   Partner Titus Everhardus Mulder
   geboren 29-1-1940
   overleden 20-11-2005
  • Giny
   Geboren 7-4-1941
   Getrouwd 3-2-1967 met
   Dirk Miedema
   20151119_125732
   geboren 17-7-1943
   overleden14-3-2007
   (hun kinderen)

   • Leendert
    geboren 7-11-1967
   • Karina Corneli Maria
    geboren 8-11-1969
   • Pieter
    geboren 27-3-1975
  • Wim
   Geboren 11-9-1950
   Getrouwd 21-9-1971 met
   Tineke de Kroon
   20151119_125745
   geboren 5-4-1952
   (hun kinderen)

   • Pieter Christiaan
    geboren 8-1-1976
   • Martine
    geboren 1-12-1979
 • Pietje
  Geboren 9-1-1912
  Overleden 25-1-1985
  Getrouwd met Geert van der Wal
  Geboren 30-9-1904
  Overleden 17-1-1981
  (Hun kinderen)

  • Sjoerd
  • Tjitte
  • Geeske
 • Klaasje
  Geboren 6-11-1914
  Overleden 22-4-1999
  ane en klaasje
  Getrouwd met Ane Marten de Vries
  Geboren 20-3-1913
  Overleden 22-5-1985
  (Hun kinderen)

  • Christiaan Hillebrand
   chris en diny
   Geboren 12-04-1941
   Getrouwd met Arendina Landman
   Geboren 1-11-1947
  • Geeske
   2015-03-01 09.01.04
   Geboren 17-07-1942
   Getrouwd met Lubertus Jan Zijlstra
   Geboren 18-10-1941
  • Ienigje
   2015-02-27 16.17.11
   Geboren 31-12-1943
   Getrouwd met Hendrik Boersma
   Geboren 25-9-1948
  • Tjitte Klaas
   2015-03-01 08.56.00
   Geboren 11-07-1949
   Overleden 14-4-2000
   Getrouwd met Ieke Visser
   Geboren 12-2-1954
 • Aaltje
  Geboren 25-10-1916
  Overleden 8-7-1989
  2015-03-02 14.51.18
  Getrouwd met Johan Gooyenga
  Geboren 12-5-1916
  Overleden 06-9-1996
  (Hun kinderen)

  • Geeske
  • Jettie
  • Aleid
 • Fintje
  Geboren 25-7-1919
  Overleden 4-01-2001
  2015-03-06 14.49.33
 • Leentje
  Geboren 9-1-1922 Overleden7-4-2004
  2015-03-06 14.39.02
  Getrouwd met Hein Wuite
  Geboren 7-10-1915
  Overleden 15-2-1997
  (Hun kinderen)

  • Roel
  • Geeske
  • Lucie
  • Fintje
  • Grietje

familie stegenga