Familie Eijzinga

De stamboom van Folkertje Eijzinga getrouwd met Willem Boersma zij is de moeder van Henk

Inhoudsopgave

1        Heine Roelofs
2        Eyses Heines
3        Syger Aizes
4        Eise Syger
5        Binne Eises
6        Eize Binnes
7        Oeds Eyses Eijzinga
8        Eise Oedzes Eyzinga
9        Sierd Eyses Eyzenga

10         Eise Sierds Eyzenga
11         Sierd Eizes Eijzinga
12         Eize Sierds Eijzinga

1      Heine Roelofs

Geboren 1550 in Duurswoude
Duurswoude (Fries: Duerswâld) is een voormalig dorp in de gemeente Opsterland in de provincie Friesland. In 1974 werd Duurswoude samengevoegd met het iets zuidwestelijker gelegen dorp Wijnjeterp. Het tweelingdorp is sindsdien bekend met de portmanteau naam Wijnjewoude (een naam die uit twee zelfstandige namen met een eigen betekenis is samengevoegd)
duurswoude
Eigenerfd landbouwer en dorpsrechter, overleden voor 1630 te Duurswoude. Heine wordt op 14 november 1578 in het register van de Personele Impositie aangeslagen voor 1 goudgulden. Hij was op 17 juli 1579 mede ondertekenaar van de volmacht voor de toetreding van Opsterland tot de Unie van Utrecht. Hij wordt in 1601 als volmacht van Duurswoude vermeld en in 1609 aangeduid als dorpsrechter aldaar. Tussen 1605 en 1612 treedt hij af en toe op als volmacht van de Zevenwolden(één van de vier kwartieren van de Statenvergadering) in de staten van Friesland.

Gehuwd 1575 te Duurswoude met Aeryaen Jans Willemsd, geboren 1553 te Duurswoude, overleden 1609 aldaar, 56 jaar oud. Dochter van Willem Jans en Gebke Cornelis.
Duurswoude lag dicht bij de strategisch belangrijke weg door de toen nog onbegaanbare venen op de grens van Friesland en Drenthe. Men had nogal te lijden van de vijandelijkheden gedurende de 80-jarige oorlog en later van de inval van de Bisschop van Munster.
(Hun kinderen)

 • Eijze Heijnes
 • Anneke Heines, geboren te Duurswoude
  Gehuwd met Jan Hendriks
 • Anqeutia Heijnes, geboren te Duurswoude
  Gehuwd met Beernt Wolters
 • Luitien Heijnes, geboren te Duurswoude
  Gehuwd met Jeldert Gerrits
 • Aaltje Heijnes, geboren te Duurswoude
  Gehuwd met Sybren Gerrits
 • Wyts Heijnes, geboren te Duurswoude
  Gehuwd met Tyde Tydes

2      Eijze Heijnes

Geboren 1585 in Duurswoude, eigenerfd landbouwer en bewoonde de stemgerechtide sathen no. 4 en 5 aan de westzijde van de kerk aldaar, overleden 1637 te Duurswoude.
Gehuwd 1610 te Duurswoude met Goytske Claeses, geboeren 1589 te Duurswoude, overleden 1638 te Duurswoude, oud 49 jaar.
Dit echtpaar koopt in de jaren 1630 tot en met 1632 diverse vastigheden van familieleden voor in totaal 1500 Philips gulden. In 1640, drie jaar na het overlijden van Eyses gaat de stem van de sathen 4 en 5 over in eigendom van zijn erven.
(Hun kinderen)

 • Syger Eyzes
 • Roelof Eijses, geboren te Duurswoude, overleden voor 1668 te Duurswoude
  Gehuwd met Wepen Sybes
  Roelof heeft samen met zijn broer Syger de stemmen als boer op de sathen no. 4 en 5 te Duurswoude
 • Trijn Eijses, geboren 1621 te Duurswoude

3      Syger Eyzes

Geboren tussen 1612 en 1615 te Duurswoude, dorpsrechter, overleden voor 23 mei 1674 aldaar, oud 60 jaar. Sinds ca 1637 mede eigenaar en meier met zijn broer Roelof Eyses van de stemdragende sathen no. 4 en 5 aldaar. Tussen 1638 en 1666 wordt hij regelmatig vermeld als dopsrechter van Duurswoude. Af en toe leent hij geld aan derden. Gehuwd 1638 te wijnjeterp met Trijn Jans, geboren 1620 in Jardingen (bij Oosterwolde), overleden 1686 te Duurwoude, dochter van Jan Jochems, eigenaar van de stemdragende sathe no. 23 te Jardinge en Trijntje Egberts
(Hun kinderen)

 • Martgen Sygers, kleermaker, geboren ca. 1650 te Duurswoude.
  Gehuwd 1685 met Jan Engberts. Ze doet in november 1685 belijdenis te Duurswoude.
 • Trijn Sygers, geboren 1654 te Duurswoude.
  Gehuwd december 1691 met Jan Meijnertsz te Haule, geboren 1665 te Wijnjeterp.
 • Eise Sygers geboren 1658 te Duurswoude.

4      Eise Syger

Geboren 1658 te Duurswoude, landbouwer, overleden 17 juni 1707 te Olterterp. Bewoonde waarschijlijk de stemdragende sathe no. 4 te Duurswoude als mede-eigenaar en meier. In 1685 vermeld als lidmaat van de kerk van Duurswoude, verhuist voor of op 7 november 1697 naar Beetsterzwaag, meier van de sathen Olterterp no. 6 en 7.
Gehuwd(1) 1680 met Antien Ebles, geboren 1658, overleden 5 juni 1688 te Duurswoude, dochter van Aybele Ayses en Wimke Gosses
Gehuwd(2) 5 augustus 1688 in de Hervormde Kerk van Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen met Froukje Binnes, geboren 1661 te Beetsterzwaag, overleden tussen 1737 en 1749 in Olterterp. Dochter van Binne Freeks en Harmens.
Froukje Binnes trouwt na het overlijden van Eise voor de
2de maal voor 29 mei 1710 met Able Annis en voor de
3de maal voor 3 september 1712 met Harmen Baartes
(Hun kinderen)

 • Syger Eyses, boer, geboren in 1685 te Duurswoude, overleden 1735 te Ureterp
  Gehuwd(1) met Trijntje Roels Rozema, overleden op 27 november 1778
  Gehuwd(2) in 1731 met Jantje Gosses geboren 31 juli 1687 te Wijnjeterp,overleden 1732 te Ureterp
  (Hun kinderen)

  • Swobke Sigers, geboren 18 augustus 1714 te Ureterp
   Gehuwd 1 november 1733 met Abert Folkerts
  • Eise Sigers, geboren 23 november 1716 te Ureterp
  • Antje Sigers, geboren 13 september 1721 te Ureterp
   Gehuwd 27 augustus 1773 met Albert Alberts
 • Binne Eyses geboren 10 augustus 1690 te Duurswoude
 • Antje Eises, geboren 17 maart 1695 te Olterterp
  Gehuwd met Tjibbe Libbes op 19 februari 1730 te Beetsterzwaag
 • Jan Eises, geboren 14 februari 1697 te Olterterp
  boer te Siegerswoude
  Gehuwd 30 september 1736 te Duurswoude met Wybigjen Wybes
 • Rinske Eises, geboren 1698 te Olterterp
 • Trijntje Eises geboren 3 mmart 1700 te Olterterp
  Gehuwd septemner 1720 met Oebele Annes
 • Roelof Eises, geboren 30 oktober 1701 te olterterp
  Gehuwd met Aukjen Liebes

  • Eise Roels, geboren 9 februari 1740 te Olterterp
  • Libbe Roels, geboren 7 april 1743 te Olterterp, overleden 1746
  • Vroukje Roels, geboren 17 maart 1744 te Olterterp
  • Libbe Roels, geboren 17 augustus 1746 te Olterterp
  • Gaitske Roels, 17 augustus 1749 te Olterterp
  • Hinke Roels, geboren 17 november 1751 te Olterterp
  • Ulbe Roels, geboren 25 november te Olterterp
  • Jan Boels, geboren 6 juli 1756 te Olterterp
 • Hiltje Eises, geboren 13 juni 1706 te Olterterp, overleden 1741 te Beets
  Gehuwd met David Broers, geboren 20 april 1704 te Drachten, overleden april 1770 te Beets

5      Binne Eises

Van beroep boer, gedoopt 10 augustus 1690 te Duurswoude, overleden aldaar op 7 mei 1772. Doet samen met zijn vrouw belijdenis in de kerk te Olterterp op 6 januari 1724. Landbouwer, in 1728 meier stemdragende sathen no. 8 en 9 te Olterterp. Attestatie 8 mei 1735 naar Kortehemmen, meier stemdragende sathe no. 22 te Boornbergum. Bevestigd 3 juni 1748. Van 1748 tot 1758 wordt hij als landbouwer vermeld in de registers van de aangeslagenen in de specie Kohieren(belasting op paarden, bezaaid land, vee, schoorstenen en personen)
Gehuwd 5 september1717 te Boornbergum met Antje Hannes, geboren 1 januari 1685 te Drachten en overleden 7 december 1762 te Boornbergum.
(Hun kind)

 • Eijze Binnes, geboren 1720 te Boornbergum

6      Eijze Binnes

Gedoopt 1720 te Boornbergum, arbeider, later boer, overleden 1788 te Drachten. Gehuwd 26 februari 1747 te Zuider Drachten met Jitske Jelles, geboren 1724 te Suameer, overleden 1798 te Oudega(Smallingerland). Dochter van Jelle Sybrens en Aukje Molles.
(Hun kinderen)

 • Binne Eijzes, gedoopt 28 januari 1748 te Oudega(Smallingerland)
 • Jelle Eijzes, geboren 8 februari 1750 te Zuyder Dragten. Jelle heeft later de naam Bosma aangenomen.
 • Antje Eijzes, geboren 12 maart 1752 te Zuyder Dragten
  Gehuwd 15 november 167 te Zuyder Dragten met Gosse Engberts
 • Roel Eijzes, geboren 24 maart 1754 te Goëngahuizen
 • Oeds Eijzes, geboren 10 oktober 1756 te Oudega(Smallingerland)
  Heeft op 14 december 1811 de naam Eijzinga aangenomen
 • Sytske Eijzes, geboren 1757 te Oudega en overleden 1 november 1824
 • Aukjen Eijzes, geboren 10 juni 1759 te Oudega, overleden 4 juli 1819
  Gehuwd met Jelle Wytzes de  Jong, arbeider, geboren 1749 te Suameer en overleden 10 november 1837 te Garijp, zoon van Wytse Klases, geboren 14 mei 1704 te Drachten, schapenhoeder, overleden 181, gehuwd 7 oktober 1725 te Suameer met Aaltje Sybrens, geboren 13 juli 1704 te Oostermeer, overleden v00r 1781.
 • Jan Eijzes, geboren 24 oktober 1764 te Drachten, overleden 23 juni 1844 te Bozum. Jan was winkelier en kastelein te Bozum, in mei 1790 meier van Kerkeland te Bozum(pacht 50 carolus guldens per jaar) Hij levert “winkelwaaren tot kleedinge en onderhoud der kerke-armen” huurt een herberg van de kerk tegen 65 caroli guldens per jaar. In april 1804 wordt hij vermeld als diaken. Hij koopt 8 oktober 1808 voor ruim 630 caroli gulden een huis te Bozum dat hij verhuurt en waarvoor hij ruim 2 caroli gulden per jaar aan eeuwige rente aan de kerk betaalt. Op 12 maart 1813 neemt hij de naam Eisma aan. In 1827 wordt hij vermeld als wijkmeester te Bozum.
  Gehuwd met Baukje Watzes Wiersma, geboren 4 maart 1764, overleden 2 oktober 1826 te Bozum
  (Hun kinderen)

  • Sjoukjen Jans, geboren 30 september 1793 te Bozum
  • Eise Jan, geboren 22 juli 1795, overleden 17 december 1864 te Bozum
   Gerhuwd 29 mei 1819 te Baarderadeel met Aafke Baukes Wieringa, geboren 29 maart 1794 te Rien, overleden 18 juli 1874 te Bozum
  • Watze Jans, geboren 21 december 1798 te Bozum, jong overleden
  • Watze Jans, geboren 8 april 1801 te Bozum, jong overleden
 • Afke Eijzes, geboren 1772 te Oldeboorn, overleden 19 januari 1839 te Akkrum.
  Gehuwd 12 september 1784 met Tjalke Sakes Snip, schipper te Akkrum, geboren 1758 te Akkrum, overleden 27 september 1814 te Akkrum
  Tjalke Sakes Snip en Afke Eijzes hebben in 1809 in Akkrum een schip laten bouwen van 40 voeten lang, voor somma van 599 Caroliguldens.
  Op 28 augustus 1828 vindt De Verkkoping van een Kofscheepje plaats ten overstaan van Notaris Gurbe Sipkes Zijlstra, residerende te Akkrum, dewelke verklaarde dat hij heden namiddag twee uren bij huize van Willen Hes, kastelein aldaar zal vaceeren tot de publiekelijke verkoop van een Kofscheepje met staand en lopend wand, zeil en treil en verdere aanhorigheden bij verzoek van Aafke Eizes weduwe van Tjalke Snip en Bouwe Tjalkes Snip(haar zoon) wonende beide te Akkrum

7      Oeds Eyses Eijzinga

Oeds heeft heeft op 14 december 1811 de naam Eijzinga aangenomen, vastgelegd bij akte van het gemeentebestuur van Utingeradeel Geboren 10 oktober 1756 te Oudega, Smallingerland,
eijzinga
van beroep boerenarbeider, overleden 31 oktober 1816 te OIdeboorn. De aangifte van overlijden is gedaan door Gerrit Bakker, oud 28 jaar, predikant bij de Doopsgezinde gemeente in het nieuwe huis te Oldeboorn en Pieter Gabes Vrijburg, oud 49 jaar van beroep boerensarbeider, beide geburen van de overledene. Gehuwd op 24 mei 1778 met Hebeltje Gerrits, geboren te Boornbergum, overleden 30 maart 1822 op vijfenzeventig jarige leeftijd in huis met nummer 247 te Oldeboorn
(Hun Kinderen)

 • Gerrit Oedzes, geboren 5 maart 1779 te Oldeboorn, scheepstimmerbaas, overleden 22 januari 1816
  Gehuwd 25 november 1804 te Oldeboorn met Aukje Tjeerds van der Wal, geboren 17 juli 1779, groenteverkoopster te Oldeboorn, overleden 13 september 1862 te Oldeboorn.
  (Hun kinderen)

  • Tjeerd Gerrits, geboren 7 januari 1807 te Oldeboorn, schippersknecht, overleden 5 december 1878 te Oldeboorn
   Gehuwd 20 juni 1831 te Oldeboorn met Antje Jans Gorter, geboren 11 december 1810 te Gorredijk, overleden 1 november 1866
  • Oeds Gerrits, geboren 26 september 1812 te Oldeboorn, boerenknecht, overleden, 28 augustus 1877
   Gehuwd 24 april 1836 te Oldeboorn met Trijntje Durks Betlehem, geboren 12 januari 1810, boerendienstmeid, overleden 7 augustus 1896 te Oldeboorn
  • Abeltje Gerrits, geboren 21 maart 1814 te Oldeboorn, naaister, overleden 13 april  1842 te Oldeboorn( oud 28 jaar)
   Gehuwd 25 november 1838 met Jan Harmens Jager, schippersknecht, geboren 4 april 1812 te Oldeboorn, overleden 2 oktober 1896 te Joure.
   (Hun kinderen)

   • Neeltje Jans Jager, geboren 18 augustus 1839 te Oldeboorn, overleden 9 maart 1848 te Lemmer( 8 jaar oud)
   • Aukje Jans Jager, geboren 5 februari 1842, overleden 11 mei 1842 ( 3 maanden oud en een maand na het overlijden van haar moeder)
  • Gerritje Gerrits, geboren 20 maart 1816 te Oldeboorn, overleden 5 juni 1900 te Oldeboorn
   Gehuwd 7 januari 1844 met Theunis Ruurds van den Berg, geboren 9 augustus 1814, schippersknecht, overleden 6 januari 1890 te Oldeboorn
 • Eise Oedzes, geboren 1 augustus 1783
 • Riemer Oedzes, geboren 19 mei 1786 te Oldeboorn en overleden 30 januari 1836 op 48-jarige leeftijd
  Gehuwd(1) op 24 juni 1815 te Oldeboorn met Ruirtje Jans, dienstmeid, geboren 1 mei 1791 te Akkrum, overleden 11 oktober 1818 ( 32 jaar oud)
  Opmerkelijk is dat in de marge van de huwelijksakte een verklaring is opgenomen, waarin de echtelieden verklaren dat reeds op 26 december 1824 een kind van hen is geboren, Bijna een jaar voor hun huwelijk.
  Gehuwd(2) op 13 oktober 1825 te Oldeboorn met Janke Hendriks Hofstra, boerenmeid en broodvensterse, geboren 1798, overleden 24 januari 1861 te Oldeboorn
 • Jelle Oedzes, geboren 23 januari 1789 te Oldeboorn, arbeider, overleden 6 november 1864 te Irnsum
  Gehuwd(1) op 21 maart 1829 te Rauwerderhem met Grietje Johannes Gorter, geboren 4 februari 1795 te Rauwerd, koemelkster, overleden 6 mei 1831 ( 36 jaar oud)
  Gehuwd(2) op 7 juni 1834 te Rauwerderhem met Pietje Johannes Wiglema, dienstmeid, geboren 1806 te Grouw, overleden 29 augustus 1861 te Rauwerd

8      Eise Oedzes Eyzinga

Geboren 1 augustus 1783 te Oldeboorn, arbeider, wonende te Oldeboorn en aldaar overleden op 68-jarige leeftijd op 31 december 1851. In de dagboeken van Lieuwe Jans de Jong 1825-1855, boer te Poppenhuizen het volgende vermeld: “31 december 1851 overleden de oud gebrekkige gealimenteerde Eise Oedses Eizinga,sukkeling”
Gehuwd 10 april 1803 te Oldeboorn met Korneliske Sierds Zeinstra geboren 1771 te Oldeboorn overleden 18 november 1856 te Oldeboorn, dochter van Siers Tammes Zeinstra en Sytske Jacobs.
Het huwelijk is bij de Dorpsrechter Dorenbos wettig aangegeven 26 maart 1803.
(Hun kinderen)

 • Sierd Eizes, geboren 9 juni 1803
 • Oeds Eizes, geboren 2 januari 1805 te Oldeboorn, arbeider wonende te Oldeboorn, overleden 20 maart 1884 te Oldeboorn, op 78-jarige leeftijd
  Gehuwd op 24-jarige leeftijd te Oldeboorn met Geertje Jans Scholten, zonder beroep, wonende te Oldeboorn, geboren 16 maart 1806 te Blesdijke
  Oeds is volgens de Meilitie-lighting van 1824 ingelijfd geworden bij de 8ste afdeling Infanterie, waarbij hij zich nog in dienst bevindt en heeft de Kolonel kommanderende die afdeling, bij permissiebiljet van de tweeden november laatstleden aan hem verlof tot het aangaan van dit huwelijk verleend.
  Volgens het extract uit het doopsregister van Geertje blijkt dat de echtelieden onvermogend zijn om de kosten verbonden aan het sluiten van het huwelijk te betalen.
  (Hun kinderen)

  • Eise Oedzes, geboren 11 januari 1829 te Oldeboorn
   van beroep boerenknecht en tolpachter overleden 1895
   Gehuwd(1) op 16 mei 1852 met Antje Botes Akkerman, geboren 15 augustus 1815 te oldeboorn, overleden 11 februari 1878 te Oldeboorn. Wegens zoodanige behoeftigen toestand kregen zij vrijstelling van betaling der kosten verbonden aan het sluiten van hun huwelijk
   Gehuwd(2) op 21 mei 1881 te Ten Boer met Jeigien Eises van Steenwijk, geboren 21 mei 1852 te Eekhoorn, overleden 5 mei 1934 te Zeijen.
  • Jan Oedzes, geboren 21 augustus 1835 te Oldeboorn
   Jan was zeer waarschijnlijk zeeman en varensgast op het schoenerschip “De Dolphijn” , en is in de haven van Porto(Portugal) op 11 januari 1854 des nachts om ca, twee uur overboord of van de loopplank gevallen en verdronken. Door de sterke stroom ter plaatse konden er geen reddingspogingen worden ondernomen.
  • Korneliske Oedzes, geboren 21 augustus 1835 te Jubbega, overleden 12 juli 1917
  • Stijntje Oedzes, geboren 29 mei 1837 te Jubbega, overleden 18 september 1838 te Oldeboorn.
  • Stijntje Oedzes, 18 juli 1840 te Jubbega, overleden 23 mei 1860 te Oldeboorn, ongehuwd.
  • Gerrit Oedzes, geboren in 1843 Te Oldeboorn, overleden 6 maart 1845 ( 2 jaar oud)
  • Jeltje Oedzes, geboren 15 december 1846 te Oldeboorn, overleden 30 juli  1847 ( 7 maanden oud)
 • Hebeltje Eizes, geboren 5 februari 1808 te Oldeboorn, arbeidster, overleden 26 april 1886 te Bergum
  Gehuwd te Oldeboorn 4 april 1838 met Johannes Okke van der Klinse, geboren 28 juni 1809 te Bergum, schippersknecht en molenaarsknecht, overleden 10 januari 1892 te Bergum
 • Sietze Eizes, geboren 7 april 1810, overleden 30 maart 1812 ( 2 jaar oud)
 • Sytske Eizes, geboren 10 september 1812 te Oldeboorn, overleden 30 augustus 1849
  Gehuwd op 17 juni 1837 te Smallingerland met Ype Nammens Sytsma, schipper, geboren 13 januari 1809 te Wartena en overleden 19 april 1876 te Wartena.
 • Rymkjen Eizes, geboren 8 januari 1815, overleden 24 september 1816 ( 1 jaar oud)
 • Rymkjen Eizes, geboren 30 november 1817 te Oldeboorn, beroep dienstmeid, overleden 18 december 1893 te Oldeboorn
  Gehuwd op 19 juni 1841 te Oldeboorn met Roelof Poppes Hayes, geboren 1809 te Oldeboorn, boerenknecht, overleden 20 oktober 1894 te Oldeboorn

9      Sierd Eizes Eyzinga

Geboren 9 juni 1803 te Oldeboorn gedoopt 3 juli 1803, boerenknecht, overleden 26 januari 1880 te Oldeboorn.
Gehuwd te Oldeboorn op 7 juni 1828 met Akke Oebeles de Jong, boerendienstmeid, wonende te Oldeboorn, geboren 23 augustus 1807 te Terwispel; gedoopt 30 augustus 1807 te Lippenhuizen, overleden 14 maart 1883 te Oldeboorn. Wegens de minderjarigheid van de bruid heeft de Familie Raad toestemming tot het huwelijk gegeven, bij akte op de 29e maart laatsleden, voor het Vrederegt van het Canton Beetsterzwaag.
(Hun kinderen)

 • Korneliske Sierds, geboren 1831 te Oldeboorn, overleden 26 januari 1857 te Oldeboorn
 • Eize Sierds, geboren 7 november 1834 te Oldeboorn
 • Fimke Sierds, geboren 23 november 1836 te Oldeboorn, overleden 16 april 1906
  Gehuwd op 14 mei 1864 met Jan Wybren van Stralen, geboren 8 december 1840 te Idaard
 • Rinske Sierds, geboren, geboren 7 juni 1840 te Oldeboorn en overleden te Oldeboorn op 11 januari 1893
  Gehuwd op 18 mei 1862 met Kornelis Harmen de Groot, arbeider, geboren 13 november 1833 te Nes, overleden 24 september 1881 te Oldeboorn
 • Oebele Sierds, geboren 2 december 1844 te Oldeboorn, overleden 19 januari 1908 te Beets
  Gehuwd 6 februari 1872 met Sijke de Haan, dienstmeid, geboren 30 november 1842 te Opeinde(groningen) overleden 12 december 1935 te Grouw. Ten behoeve van hun huwelijk krijgen Oebele en Sijke een verklaring, waarin zij onvermogend blijken te zijn om de kosten van de akten etc. te betalen

10   Eize Sierds Eijzinga

Geboren 7 november 1834 te Oldeboorn, boerenknecht, overleden op 5 december 1910 te Oldeboorn op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19 mei 1861 te Oldeboorn met Femke Jelles Ringersma, diemstmeid, geboren 24 maart 1835 te Lippenhuizen, dochter van Jelke Hendriks Ringersma, arbeider wonende te Lippenhuizen en Aukje Pieters Ras
(Hun kinderen)

 • Aukje Eizes, geboren 3 augustus 1862 te Oldeboorn, overleden 17 november 1917
  Gehuwd 18 november 1886 met Kornelis Harts de Haan, geboren 24 oktober 1861 te Oldeboorn, schippersknecht/schipper, overleden 19 juni 1931 te Sneek
 • Sierd Eizes, geboren 2 augustus 1864bte Oldeboorn, overleden 21 juni 1867
 • Akke Eizes, geboren 22 december 1866 te Oldeboorn
  Gehuwd 17 mei 1888 met Tjeerd Siegers Rinzema, boerenknecht, winkelier, geboren 14 december 1864 te Boornbergum
 • Sierd Eizes, geboren 17 oktober 1869 te Oldeboorn, melkvaarder, Hij is in 1885 ingeschreven als lidmaat van de Nederlands Hervormde kerk te Oldeboorn, overleden op 24 maart 1952 te Grootegast(Groningen)
  Gehuwd 19 mei 1893 te Oldeboorn met Trijntje Johannes Buding, dienstmeid, geboren 19 mei 1871, overleden 1944 te Oldeboorn
 • Krisje Eizes, geboren 11 december 1871 te Oldeboorn, overleden 14 april 1888, oud 16 jaar
 • Jelke Eizes, geboren 14 december 1873 te Oldeboorn
  Gehuwd(1) 27 augustus 1903 met Trijntje van de Jagt, geboren 7 mei 1884 te Ureterp
  het huwelijk is 18 januari 1923 voor de rechtnank te Alkmaar ontbonden
  Gehuwd(2) 1924 met Geertje Molenkamp geboren 1 mei 1883 te Steenwijkerwold
 • Korneliske Eizes, geboren 24 oktober 1876 te Oldeboorn
  Gehuwd 27 mei 1699 te Idaarderadeel met Gerrit Jacobs Duiker, geboren 25 oktober 1872, schippersknecht/pakhuisknecht

11   Sierd Eizes Eijzinga

Geboren 17 oktober 1869 te Oldeboorn, melkvaarder, hij is in 1885 als lidmaat van de Nederlands Hervormde kerk te Oldeboorn ingeschreven overleden 24 maart 1952 te Grootegast.
2015-03-04 11.14.26
Gehuwd 19 mei 1893 te Oldeboorn met Trijntje Johannes Buding, dienstmeid, geboren 19 mei 1871 overleden 1944 te Oldeboorn, dochter van Johannes Willem Buding en Janke Foppes Huitema De wederzijdse moeders verklaarden in de trouwakte, niet te kunnen tekenen, aangeziem zij het schrijven niet hebben geleerd.

Sierd en Trijntje zijn begraven in Oldeboorn, maar de graven zijn inmiddels geruimd
(Hun kinderen)

 • Janke Sierds, fabrieksarbeidster, geboren 29 november 1893 te Oldeboorn, overleden23 april 1959 te Gorredijk
  Gehuwd 20 mei 1915 met Klaas Baukes van der Werf, boerenarbeider, geboren 28 oktober 1888 te Oldeboorn, overleden 5 april 1970 te Gorredijk
 • Krisje Sierds, geboren 26 maart 1896 te Oldeboorn, dienstbode, overleden 7 september1974 te Ureterp
  Gehuwd 13 april 1916 met Binne Aukes Kunnen, boerenknecht, geboren 23 oktober 1892 te Rottevalle, overleden 24 oktober 1978 te Ureterp
 • Eize Sierds, geboren 16 februari 1899 te Oldeboorn, overleden te Akkrum 15 januari 1965 op 65-jarige leeftijd
 • Harm, boer aan de Warren te Tijnje, geboren 21 mei 1903 te Oldeboorn, overleden 15 februari 1967 te Zuidlaren
  Gehuwd met Tetje van der Schaaf geboren 16 januari 1906 te Roordahuizum, overleden 22 augustus 1976 te Tijnje
 • Tjitse, geboren 25 juli 1905 te Haskerdijken, overleden 10 juli 1915 op 12-jarige leeftijd te Oldeboorn
 • Femke, geboren 20 augustus 1907 te Oldeboorn, overleden 18 augustus 1998 te Akkrum
  Gehuwd 30 mei 1928 te Akkrum met Abe Meijer, geboren 13 mei 1907 te Langezwaag, timmerman, overleden 1980 te Grouw
 • Johannes, venter, werkzaam in de gaarkeuken en vervolgens in diverse kantines, geboren 16 december 1908 te Oldeboorn, overleden 20 juni 1973 te Leeuwarden
  Gehuwd 15 augustus 1929 te Akkrum met Hielkje Schouwstra, geboren 13 maart 1909 te Terhorne, overleden 19 december 1985 te Drachten
 • Levenloos kind, geboren 24 februari 1911 te Oldeboorn

12   Eize Sierds Eijzinga

Geboren 16 februari 1899 te Oldeboorn, arbeider, overleden 15 januari 1965 2015-03-03 13.51.16
Gehuwd(1) 18 mei 1922 met Pietje Gerardus Melein, dienstbode, geboren 23 augustus 1901, overleden te Akkrum 25 april 1938, dochter van Gerardus Melein en Folkertje de Haan.
Eize huwde als weduwnaar van Pietje met Hiltje Talsma op 1 april 1939 te Rauwerderhem. Zij was weduwe van Gulbe Jans Hofstee welke overleed op 23 februari 1922 in Tijnje. Hiltje werd geboren te Wolvega op 22 juli 1896 als dochter van Jan Talsma en Annegje van der Vlugt en overleed te Leeuwarden op 12 februari 1986. Zij werd begraven op 17 februari 1986 te Deersum. Eize overleed te Roordahuizum en werd begraven te Akkrum.
(Kinderen Eize en Pietje) 

 • Sierd Eizes, geboren 19 september 1922 te Oldeboorn, boerenknecht/gemeentewerker, overleden 6 november 1996 te Heerenveen
  2015-03-03 14.24.54
  Gehuwd 13 september 1943 te Heerenveen met IJbeltje Elzinga, geboren 4 juni 1922 te Terband, overleden 19 november 2007

  (Hun kinderen)

  • Pietje Sierds, geboren 2 januari 1944 te Terband
  • Aaltje Sierds, geboren 11 december 1945 te Terband
  • Eize Sierds, geboren 6 september 1948 te Terband
  • Gerda Sierds, geboren 7 juni 1958 te Luinjeberd(tweeling)
  • Janna Sierds, geboren 7 juni 1958 te Luinjeberd(tweeling)

 

 • Folkertje, geboren 13 december 1925 te Akkrum, overleden 21 november 2002 te Leeuwarden
  2015-03-02 16.00.22

  Gehuwd 25 januari 1947 met Willem Boersma, geboren 5 mei 1923, machinaal houtbewerker, overleden 26 september 1997 te Leeuwarden
  (Hun kinderen)

  • Henk Boersma, geboren 25 september 1948 te Irnsum
   Gehuwd 14 november 1968 te Lemmer met Ina de Vries, geboren 31 december 1943 te Lemmer
  • Pietje Boersma, geboren 5 mei 1950 te Irnsum
   Gehuwd in 1968 met Flip Soolsma, geboren 20 oktober 1947, overleden 3 april 2008

 

 • Gerardus, geboren 20 februari 1930 te Akkrum
  Gehuwd geweest met Albertje van de Wal en later met Patricia Memmott. Hij heeft in Penbroke in Canada gewoond en is in Oosterijk tijdens een vakantie overleden.
  (Hun kinderen)

  • Eddy, geboren 31 mei 1956 te Penbroke Canada
  • Patricia, geboren 27 februari 1959 te Penbroke Canada
  • Jacob, geboren 12 maart 1962 te Penbroke Canada
   Onderstaande foto Broers Gerardus en Catharinus in Canada
   2015-03-03 13.46.51
  • Catharinus, geboren 2 juli 1932 te Akkrum
   Gehuwd 21 oktober 1955 met Sophia Martina Zandbergen, geboren te Rijnsburg, Ze wonen in New Westminster in Brits Columia Canada
   (Hun kinderen)

   • Peter William, geboren 22 november 1957 te Penbroke Canada
   • Clarence Cecil, geboren 21 juli 1961 te Penbroke Canada
   • Cornelia Sophia, geboren 7 augustus 1962 te Penbroke Canada
   • Edward Henry, geboren 11 januari 1967 te Penbroke Canada

 

 • Anna Christina, geboren 1 februari 1934 te Akkrum
  Overleden 23 oktober 2014
  2015-03-03 13.47.06

  Gehuwd 27 maart 1958 met Piet Sybrens van der Schaaf, schilder, geboren 18 december 1932 te Grouw, overleden 31 januari 2002 te Grouw
  (Hun kinderen)

  • Pietje van der Schaaf, geboren 14 juli 1959 te Grouw
   Overleden 4 oktober 2012
  • Anna van der Schaaf, geboren 9 april 1963 te Grouw