Familie De Vries

Inhoudsopgave

 1. Sikke Pieters
 2. Pieter Sikkes
 3. Marten Pieters
 4. Christiaan Martens
 5. Hillebrand
 6. Ane Marten

Bijzonderheden: Klaas Pieters; boer te Giekerk, ook dorprechter, overl. Giekerk 1747, tr. Giekerk 15 jan. 1730 Janke Gerrits, belijd. Giekerk ca. 1712, op lidm. lijst 1723, 1728 (verstorven), diaken 1719-1721, ouderling 1731-1733, 1743-1745, 1731 cur. ki. v Tjeerd Martens en Baukje Willems, 1732 cur. ki. v Romke Gjolts en Aatje Geerts (tot overlijden), 1734 cur. Gjolt Tjerks, 1737 cur. ki. v Sikke Willems en Wytske Ypes, stemkoh.: 1718, 1728 gebr. Giek. 10, 1738 eig. nr. 11, reëelkoh.: de wed. eig. en gebr. Wijns 37 (1752), quot. Oenkerk: K.P. wed., bezit niet meer als ‘t Perzoneel en wint niets, 3+1, 31-13, speciekoh.: de weduwe 1748 op Oenkerk 35, 1751 naar Giekerk 8 (1757: dochter getrouwd, 1774 inwonend, 1788: overleden, hoofdbew. vanaf 1774: Pieter Klases), person. koh.: de weduwe 1768-1787, dan Pieter Klases en Sybe Cornelis nom. ux.; HvF civ. bijl. 766-8; TIE M15 55 (1730); N4 60, 105, 134; S17 158, 348; S19 350, 411, 412; S20 246, 284, 285 (2x, huurcontract), 360, 435, S21 313, 314, 348; ki. (ged. Giekerk): Antje, 24 sept. 1730 (overl.), Antje, 9 maart 1732 (tr. Sybe Cornelis), Jeltje, 24 okt. 1734, Pieter, 29 juni 1738

 • Vermeld Diversen: Gedoopt Rijperkerk 3 aug. 1688
 • Klaas Pieters
 • Vader Diversen: zoon van
 • Pieter Klases
 • Moeder 
 • Jeltje Bokkes

1.  Sikke Pieters

Groot schipper te Bergum Bergum (officieel, Fries: Burgum) is een dorp in de Nederlandse provincie Friesland. Het is de hoofdplaats van de gemeente Tietjerksteradeel en telt 10.040 inwoners (1 januari 2011). bergum

In 1776 verhuisde hij van Bergum naar Lemmer Overleden 1784 te Amsterdam Lemsterland overlijden/begraven 1784 Betrokkene: de weduwe van Sikke Pieters   Datum: op 12 oktober 1784 Tekst : “van de wed(uwe) van Sikke Pieters voor ‘t doodkleed” Ontvangen 0-12-0(guldens-stuivers-penningen) dus een bedrag van 12 stuivers (een stuiver was 16 penningen waard) wegens huur laken Invnr. : 19 Diaconie, rekeningboek ontvangsten Lemmer, Follega en Eesterga Getrouwd 25-12-1763 te Bergum met Jeltje Martens Geboren te Bergum 4 jan 1740 Overleden 1806 te Lemmer Ouders Jeltje:  Martens Douwes Geboren 20-12-1696,  Van beroep schipper(welgesteld),Ynske Jans Geboren 17-9-1702 (Kinderen Sikke en Jeltje)

 • Ynske Sikkes, 16-02-1772 Gedoopt in Bergum Overleden 30-9-1826 in het armenhuis te Lemmer Ongehuwd
 • Pieter Sikkes, 22-07-1768 Gedoopt in Bergum
 • Marten Sikkes, 30-7-1766 Gedoopt in Bergum (4-1-1812 de naam Sikkema aangenomen) Overleden 15-12-1846 te Workum Getrouwd met Elisabeth Ydes Frankena uit Workum
 • Jan Sikkes , heeft 11-2-1811 de naam Zeeman aangenomen Geboren 23-10-1774 Friese militairen onder Napoleon
  • Bron: Militairen 1795-1815
  • Soort registratie: Inschrijving militairen 1795-1815
  • Datum: 1815

  Bijzonderheden: Zeeman, Jan Sikkes, geb. Bergum 23.10.1774, wonende te Lemmer, zoon van Sikke Pieters en Jeltje Martens, beiden overleden mairie Lemmer lot nr. 30,2 maritieme inscriptie; wordt opgeroepen ter vervanging van de afgekeurde Jacob Franses Visser afkomtig uit de gemeente Lemsterland, moet zich op 25.01.1813 bij de Raad van Recrutering te Leeuwarden te melden teneinde naar zijn bestemming te vertrekken Bronnen: Tresoar toegang 8/4004 nr. 11; Raf Lemmer fol. 28
  Van beroep sjouwerman Overleden 15-10-1825 in Lemmer Getrouwd met Hendrikjen Jans Ipenga Geboren 1770 in Lemmer Overleden 28-9-1849 te Amsterdam (Kinderen Jan en Hendrikje)

  • Jeltje Jans Zeeman, geboren op 06-11-1799 in Lemmer. Getrouwd 24-03-1823 met de 13 jaar oudere Jacob Freerks van Dijk uit Lemmer Getrouwd 20-10-1830 met de 10 jaar oudere Sibren van der Veen uit Balk Getrouwd 12-08-1838 met de 6 jaar jongere Tjalling Boonstra uit Veenwouden
  • Jan Jans Zeeman, geboren op 08-01-1802 in Lemmer, gedoopt op 31-01-1802 in Lemmer/Follega/Eesterga. (Jong overleden)
  • Jan Jans Zeeman, geboren op 29-11-1803 in Lemmer, gedoopt op 04-12-1803 in Lemmer/Follega/Eesterga. (Jong overleden)
  • Hiltje Jans Zeeman, geboren op 31-10-1805 in Lemmer,gedoopt op 02-12-1805 in Lemmer/Follega/Eesterga. (Jong overleden)
  • Hiltje Jans Zeeman, geboren op 15-04-1807 in Lemmer Getrouwd 19-01-1834 met Harmen de Boer uit Workum Getrouwd 20-02-1848 met de 10 jaar jongere Harmen Atzema uit Stroobos

2.  Pieter Sikkes

Geboren 27-7-1768 te Bergum Van beroep zeilmakersknecht Heeft 21 februari 1912 de naam –de Vries– aangenomen de vreis Overleden 27-12-1813 (45 jaar oud) Getrouwd 25-10-1792 met 1e vrouw Sibbeltje Luitjens (kinderen Pieter en Sibbeltje)

 • Sikke Pieters, geboren 10-08-1793 Overleden 1793
 • Sikke Pieters, geboren 14-10-1794 Overleden 7-4-1797
 • Luitzen Pieters, geboren 05-10-1798 Overleden 26-6-1807

Getrouwd 23-07-1805 met 2de vrouw Grietje Christiaans, Geboren 10-8-1766 Overleden 29-9-1826 (Grietje was weduwe van de soldaat Johan Jeremias Krips in het regiment van de Grave de Mallebois, alhier in garnizoen leggende met wie ze in 1789 te Lemmer was getrouwd. Kinderen Dirkje Johannes(1791), Christiaan Johannes(1793), Johanna Johannes(1797 jong overleden), Johanna Johannes(1801)) (Kinderen Pieter en Grietje)

 • Marten Pieters
 • Geertje Pieters Geboren 23-10-1811 Overleden 19-3-1812 (4 maanden oud)

3.  Marten Pieters

Geboren 13-5-1807 Van beroep zeilmakersknecht Volgens een notitie in het oudste snij- of bestekboek kwam hij in 1823 bij de zeilmaker Cornelis Rienks Sleeswijk als zeilmakersknecht in dienst. Volgens geboorteakten van zijn kinderen en zijn eigen trouwakten is hij zeker zeilmakersknecht geweest tot juli 1856. Bij het huwelijk van zijn dochter Aaltje op 18 november 1860 wordt als zijn beroep echter zeilmaker opgegeven, evenals in zijn overlijdensakte. Blijkens het debiteurenboek, aanvangende met juli 1871, werkt M.P. de Vries in ieder geval dan voor eigen rekening. Volgens het gemeenteverslag van Lemsterland van 1867 waren er drie zeilmakers in de gemeente, te weten Jan S. Visser, K.M. Pasveer en Joh. Sjoers. In het archief van de Fa. De Vries nu is een prijzenlijst aanwezig van deze Joh. Sjoers en wel uit 1866. Het is niet onwaarschijnlijk dat Marten P. de Vries in 1871 de zeilmakerij van deze Joh. Sjoers heeft overgenomen. Trouwde voor de eerste keer in  Lemsterland op 24 mei 1829 met Iskjen de Vries, geboren te Kuinre op 26 december 1805, dochter van de scheepstimmerknecht Folkert Melis de Vries en Aaltje Ypen. Trouwde voor de tweede keer in  Lemsterland op 9 juli 1856 met Grietje Pieters Walstra, van Gorredijk, oud 48 jaar. Christelijk Onderwijs Lemmer Hoewel hij geen lid was van de vereniging, droeg hij deze wel een warm hart toe en stelde daarom zijn huis beschikbaar om daar de eerste ledenvergadering van de vereniging te kunnen houden Overleden 24-9-1872 Getrouwd 24-5-1829 met 1e vrouw Idskjen Folkerts de Vries Geboren 26-12-1805 (geboren in Kuinre) Overleden 18-2-1855 (49 jaar oud) (Ouders Idskjen)

 • Folkert Melis de Vries Geboren 04-09-1762 Overleden 28-02-1836 Getrouwd met Aaltje Ypes Geboren 1768 Overleden 29-03-1835

Getrouwd 9-7-1856 met 2de vrouw Grietje Pieters Walstra ( eerder getrouwd geweest met Tymen Yke Rippen) Geboren 15-8-1807 Overleden 19-9-1883   (Kinderen Marten en Idskjen)Pieter Martens Geboren 11-06-1832
2015-03-05 14.35.06

 • Aanvankelijk Nederlands Hervormd, later – na 1880 – Christelijk Gereformeerd. Zoon van Marten Pieters, zeilmaker en Idskjen Folkerts de Vries. Gehuwd 1856 te Lemsterland met Berendje Sipkes Koster (Lemmer 1835), dochter van Sipke Idses en Trijntje Joukes Post. Zes kinderen: Marten (1857), Trijntje (1857), Idskjen (1866), Sipkjen (1871), Folkert (1875-1876) en Aaltje (1880). Was aannemer-timmerman, wonende aan de Vissersburen te Lemmer. Stond in het dorp bekend als ‘Piterbaes’ en ook wel als ‘Piters Berendsje’. Was de stichter van de Pietersbuurt in Lemmer, in de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Uit zijn bedrijf is het latere aannemersbedrijf Frankema, voortgekomen, daarna Bouw en Aannemingsbedrijf Van der Molen. Tijdens de restauratie van de Nederlands Hervormde kerk (1983 – 1985) werd op één der kerkbanken een met potlood geschreven tekst gevonden, waaruit bleek dat Pieter Martens de Vries, in 1865 het interieur van de kerk had vernieuwd. Zijn lidmaatschap van de vereniging voor Christelijk Onderwijs was van korte duur. Op 20 september 1865 bedankte hij als lid, vermoedelijk omdat hij het niet eens was met de statuten. Een geschil over de sabbath viering is waarschijnlijk de oorzaak dat hij bedankt als lid.
 • DE TWEE “GROF” AARDEWERK FABRIEKEN IN LEMMER De genoemde pottenbakkerij op het Turfland, “De goede verwachting”, was één van de twee Lemster pottenbakkerijen. De andere en tevens oudste, was “De Hoop”. Beide pottenbakkerijen zijn eigendom geweest van pottenbakker Freerk Harmens en zijn nakomelingen. Freerks zoon Sijbe Freerks en kleinzoon Willem Sijbes Monsma zetten de traditie voort. Zoon Hendrik Monsma Kleinhouwer was als pottenbakker de beoogde opvolger, maar Hendrik overlijd in juli 1880 op 23-jarige leeftijd en de familie gaat over tot verkoop van beide Lemster “grof” aardewerk fabrieken. Bij de veiling zijn aanvankelijk de timmerlui Hendrik Harmens Visser (1838-1900) en Pieter Martens de Vries (1832-1913) de broer van Christaan de Vries, de hoogste bieders, elk op één van de bedrijven. Uiteindelijk koop Pieter Martens de Vries de beide bedrijven voor een bedrag van 5587 gulden. De erfgenamen van Pieter Martens de Vries zijn in de eerste helft van de 20e eeuw nog steeds eigenaar van de pottenbakkerij op het Turfland. Van de twee pottenbakkerijen is tegenwoordig niet veel meer terug te vinden in Lemmer. De straatnaam “Pottenbakkerssteeg” (Waar Hillebrand en Ienigje de Vries woonden) herinnert ons er nog aan. Wat ons verder nog rest is het bijzonder fraaie Lemster kerfsnee-aardewerk wat te zien is in de oudheidkamer het “Lemster Fiifgea” te Lemmer Overleden 18-12-1913 Getrouwd op zondag 18-5-1856 met Beerendje Sipkes Koster Geboren 20-7-1835
  2015-03-05 14.35.23
 • Overleden 19-12-1912

(Kinderen Pieter en Beerendje)

 • Marten Geboren 29-5-1857 (tweeling) Getrouwd 22-5-1879 met Geeske Antje Frankema
 •  Trijntje Geboren 29-5-1857 (tweeling) Getrouwd 22-5-1879 met Jacob Abele Huizinga (op de zelfde dag als haar broer Marten)
 • Idske Geboren 22-8-1860 Overleden 19-10-1864 ( 4 jaar oud)
 •  Sipke Geboren 5-9-1864
 •  Idske Geboren 15-2-1866 Getrouwd 14-10-1887 met Beene Frankema(broer van Geeske)
 •  Sipkjen Geboren 16-5-1871
 •  Folkert Geboren 15-7-1875 Overleden 14-7-1875 (12 maanden oud)
 • Aaltje Martens Geboren 05-10-1834
  20150305_143533
  Overleden 3-4-1865 (30 jaar oud) Getrouwd 18-11-1860 met Hendrik Tiedes Heimans (van beroep schipper) Geboren12-10-1824 (geboren in Marken) 2015-03-05 14.35.40
 • (kinderen Aaltje en Hendrik)
  • Tiede  geboren 21-09-1861
  • Iskjen geboren 14-03-1863
 • Folkert Martens Geboren 08-03-1837
  2015-03-05 14.36.23
 • Van beroep zeilmaker Bij zijn huwelijk in 1867 geeft hij als beroep op: zeeman. Aanwezig in het kantoor is een bewijs uit 1854 van aanmonstering van Folkert op een schip. Volgens de bestek- of snijboeken begint hij per januari 1873 na zijn vaders dood als zeilmaker. Trouwde Lemsterland 4 augustus 1867 Cornelia Heimans, oud 27 jaar. Overleden 13-2-1902 Getrouwd 4-8-1867 met Cornelia Tiedes Heimans (geboren te Marken zuster van Hendrik) Geboren 24-1-1840  Overleden 6-6-1921 (kinderen Folkert en Cornelia)
  2015-03-05 14.36.55

  • Idskjen  1869 geboren te Zwartsluis Getrouwd 12-02-1892 met Rinse Visser ( schipper)
  • Catharina 1870 geboren te Zwartsluis Getrouwd 21-6-1890 met Marten Dijkstra (stoomboot machinist)
  • Aaltje  geboren 28-06-1873 Getrouwd 11-10-1895 met Wijnand Scheffer
  • Kaatje geboren 23-10-1874 Getrouwd 26-11-1903 met Gerrit Boonstra
  • Marten geboren 28-12-1876 Getrouwd 07-11-1901 met Neeltje van der Laan

Christiaan Martens              

Grietje Martens Geboren 24-10-1842 Overleden 22-1-1915 (Overleden te Amsterdam en begraven te Lemmer) Melis  Martens Geboren 06-04-1845 Overleden 25-12-1875 (Overleden te Franeker 30 jaar oud) Johanna Martens Geboren 13-05-1848 Overleden 12-12-1901 Getrouwd 4-6-1871 met Aant Pieters van der Bijl Geboren 22-6-1848 Overleden 30-7-1890 (kinderen Johanna en Aant)

 •  Pieter, geboren 20-03-1872
 •  Marten, geboren 20-04-1874
 •  Wietske,  geboren 22-07-1876
 •  Folkert, geboren 07-02-1879
 •  Siebolt, geboren 04-02-1881
 •  Grietje, geboren 23-04-1883
 •  Minze,  geboren 24-09-1884
 •  Itsche, geboren 13-11-1887

1893 Lemmer, notaris F. Schaafsma Gemeente: Lemsterland Boelgoed Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 69 – Johanna de Vries te Lemmer, weduwe van Aant van der Bijl, verkoper, tevens als moeder van en voogd over Pieter, Marten, Wietske, Grietje en Meine van der Bijl

4.  Christiaan Martens

Geboren 20-4-1840  Van beroep schipper en later winkelier(Aardappelhandel)
2015-03-05 14.37.04
Overleden 24-7-1926
Getrouwd 13-1-1867 met Trijntje Dirks Plug (zie Bijlage) Geboren 11-5-1847 2015-03-05 14.37.12
Overleden 2-10-1915 (Kinderen Christiaan en Trijntje)

 •  Dina Geboren 03-11-1867 Overleden 11-9-1914 Getrouwd 27-5-1898 met Jurjen Visser Geboren 14-6-1861 te Sloten Overleden 23-6-1927 (kinderen Dina en Jurjen)
  • Christiaan  geboren 23-06-1899
  • Jurjen geboren 29-01-1901 Overleden 13-08-1919 (18 jaar oud)
 •  Iskjen Geboren 15-12-1868
  2015-03-05 14.37.51
 • Overleden 12-10-1953 Getrouwd 9-4-1897 met Willem van Slageren (van beroep verver) Geboren 29-11-1861 Overleden16-9-1925 (kinderen Iskjen en Willem)
  •  Grietje  geboren 10-01-1898 overleden 12-04-1899 (15 maanden oud)
  •  Christiaan  geboren  25-08-1899 overleden 21-05-1985 Getrouwd met Geesje de Vries 28-03-1906 – 01-05-1991 (Zoon van Christiaan en Geeske)
   • Willem geboren 03-06-1932 overleden 17-04-1945 (op 12 jarige leeftijd omgekomen bij het bombardement op Lemmer)
  •  Grietje geboren 31-12-1901 overleden 21-07-1992 Getrouwd met Yme van Dijk geboren 05-09-10 overleden 25-02-1927 (24 jaar oud) (zoon van Grietje en Yme)
   •  Yme Willem van Dijk geboren 16-11-1927 (8 maanden na het overlijden van zijn vader) Overleden 26-10-1948 (20 jaar oud) Overleden in het militair hospitaal te Banjoemas, Java, Nederlands-Indië, tengevolge van door een beschieting bekomen verwondingen; aangifte middels een akte van overlijden van Krijgslieden, register C, no. 116
  • Trijntje geboren 16-07-1907 overleden 02-08-1984 Getrouwd met Theunis Zoethout geboren 01-07-1907 overleden 18-08-1990
 • Dirk Hillebrand Geboren14-07-1870
  2015-03-05 14.38.10
  Overleden 1-10-1894 (Overleden te Rotterdam 24 jaar oud)
 • Marten Geboren 27-10-1872 Overleden 04-01-1874 (14 maanden oud)
 • Marten Geboren 23-11-1874
  2015-03-05 14.42.56
 • Marten heeft eerst gevaren en werd later havenmeester. Na zijn pensioen is het echtpaar verhuisd naar Lemmer. Hij was een kleine norse man. Tijdens de tweede wereldoorlog sympathiseerde hij met de Duitsers, waaraan hij de bijnaam “Lytse Mussert” had te danken. In 1942 kwam hij al tot inkeer Overleden 25-11-1951 Getrouwd 20-7-1900 met Roelofje Kok Geboren 7-7-1878 Overleden 03-12-1963
 • Hillebrand 
 • Pieter Geboren 22-01-1878 Overleden 18-07-1899 (21 jaar oud)
 • Jan Geboren 03-12-1879 (van beroep schipper)
  2015-03-05 14.39.18

Getrouwd 21-3-1902 met
2015-03-05 14.47.14

Elske Zandstra (geboren te Amsterdam)

 • Folkert (van beroep schipper) Geboren 15-12-1881 2015-03-05 14.39.24

Overleden 26-7-1927 Getrouwd 29-5-1908 met Geertje Visser

 • Margje Geboren 22-11-1883
  2015-03-05 14.39.37

Overleden 12-07-1950  Trijntje Geboren 27-03-1886
2015-03-05 14.39.43

Overleden 25-08-1956 Getrouwd 28-3-1912 met Tjalling Dijkstra (van beroep schoenmaker) Geboren 1-1-1889
2015-03-05 14.46.42

Overleden 2-6-1975 Na het overlijden van Trijntje, trouwt Tjalling met Jaike Beeksma Geboren 1903 Overleden 1993 (Kinderen Trijntje en Tjalling)

 • Jenne Geboren 1902 Overleden 13-2-2007 Getrouwd met Jantje van Eijck
 • Trijntje
 • Idskje
 • Geertje Geboren 1909 Overleden 2000 Getrouwd met Cornelis Niks
 • Christiaan Folkert Geboren 5-2-1929 Overleden 12-9-2013 Getrouwd met Rigtje Hoeksema

Vijftig jaar schoenmaker. HEPKEMA’S COURANT: 2 Januari 1951 LEMMER. Heden herdacht de heer Tj. Dijkstra alhier ’t feit, dat hij 50 jaar het schoenmakersambacht heeft uitgeoefend. Op 12-j. leeftijd, precies op zijn verjaardag, 1 Jan., kwam de heer Dijkstra van school en kwam hij als oudste zoon bij de leest van zijn vader, Jenne Dijkstra. Het vak was hem toen al een beetje bekend, want na schooltijd zat hij vaak in de werkplaats. In Maart 1912 trad de heer Dijkstra in het huwelijk en vestigde hij zich in samenwerking met zijn vader als dertiende schoenmaker-winkelier in de Schans. De mobilisatie brak echter uit in 1914 en zo moest Dijkstra ook in militaire dienst. Daar werd hij chef-schoenmaker over een groep van 20 man te Amersfoort.Na het beëindigen van de dienst nam hij de zaak voor eigen rekening over. De arbeid ondervond echter moeilijkheden, omdat er geen werkplaats bij de woning was. Eerst werd „getimmerd” in de huiskamer(!), later op zolder, maar naarmate er meer werk kwam, moest een ander pand gezocht worden.Dit werd gevonden even verder in de Schans. Ook deze winkel bleek spoedig te klein te zijn en daarom werd het thans bewoonde grote pand Schans 67 gekocht. Aan de ene kant winkel en de andere kant reparatiewerkplaats, was een ideale oplossing. Dit was in 1921 Doordat de heer Dijkstra zijn vak uitstekend verstond, kreeg hij langzamerhand een vaste clientèle. In die dagen was het ook al moeilijk om een schoenmakersknecht te krijgen, zodat hij vaak des nachts moest werken, om de klanten naar wens te bedienen. In Jan. 1926 kwam zijn oudste zoon bij het vak en in 1943 nam de tweede zoon de schoenmakershamer op. Voor de oorlog bestonden er reeds plannen om de zaak te vergroten en te moderniseren, maar dit moest wachten tot in 1946 en en 1947. De bevrijdingsnacht in 1945 bracht ernstige schade aan het pand. Bij de herstelling hiervan werd tevens de winkel vergroot en de werkplaats kwam nu achter de winkel. Achter de werkplaats werd een magazijn ingericht en een kelder gebouwd voor bewaring van rubberlaarzen. Zo kan de heer Tj. Dijkstra, terugzien op een zeer gelukkig zakenleven in Lemmer. Vaak wordt nog gesproken over de lonen uit de oude tijd. De heer Dijkstra had toen 60 cent van elk paar pantoffels dat hij maakte. Als hij 12 paar per week vervaardigde en f 7.20 beurde, was het een goede week. bron: www.spanvis.nl

 • Melis Geboren 24-06-1888 Overleden 04-11-1888 4 maanden oud
 • Levenloos kind  geboren 12-12-1890

5.  Hillebrand

Geboren 08-05-1875 Van beroep schipper en aardappelhandelaar hillebrand
Overleden 26-04-1952 Getrouwd 19-7-1901 met Ienigje de Oude(zie Bijlage) hillebrand
Geboren 25-09-1875 Overleden 03-10-1960 Ouders Ienigje de Oude

 • Gerhardus Klazes de Oude (Sluisknecht en timmerman) Geboren 10-09-1835 2015-03-05 14.43.05
  Overleden 04-02-1928 Getrouwd met Antje Anes de Graad
  2015-03-05 14.40.35
  Geboren 12-06-1832 Overleden 23-04-1924

(kinderen Hillebrand en Ienigje)
kinderen hillebrand

 • Trijntje Geboren 18-07-1902 Overleden14-12-1987 Getrouwd met tante trijn
  Lubbertus Lemstra
  2015-03-05 14.33.42

  Geboren 28-1-1900 Overleden 4-4-1973 (Kinderen Trijntje en Lubertus)

  •  Ienigje Geboren 18-02-1926 Getrouwd met Jan van Huizen geboren 10-03-1924 overleden 29-03-1973
   20160407_112711
   Getrouwd met Reinder Kleine geboren 08-11-1924 overleden 07-03-1997
  • Jeen Geboren 04-02-1927 overleden 03-03-1987 Getrouwd met Roelina van Dalen geboren 03-10-1927
  •  Aaltje (Alie) Geboren  20-09-1928 overleden 08-02-2013 Getrouwd met Hendrik Pama    geboren 27-11-1925 overleden 15-10-1969
   20160407_112657
   Getrouwd met Fijco Boer   geboren 12-12-1930 overleden 27-11-1983 Getrouwd met Jan Dekker   geboren  23-01-1934 overleden 2-9-2015
  •  Antje Geboren 18-06-1930 Getrouwd met Marten Frankema geboren 21-11-1926
  • Hilly Geboren 09-09-1931 Getrouwd met Sierd Huite Zijlstra  geboren 28-06-1915 overleden 30-01-1998
   20160407_112542
  •  Hillebrand Geboren 17-12-1933 overleden 06-04-2003 Getrouwd met Petertje Grootenhuis  geboren 21-09-1936 overleden 04-08-2009
   20160407_112606
  • Willem (Willem Arnold Frederik) Geboren  29-12-1935 overleden 15-8- 2008 Getrouwd met Siebrigje Sijsma  geboren 27-09-1937
   20160407_112725
  • Dina Geboren  07-01-1939 Getrouwd met Adrianus J Hendrikse  geboren 05-02-1935 overleden 05-03-2009
   20160407_112554
  • Joke (Johanna Anna’ Geboren 21-06-1942 Getrouwd met Roel Pebesma  geboren 02-04-1935 overleden 14-03-1998
   20160407_112649
 • Antje Geboren 15-07-1904 Overleden 1-10-1993 Getrouwd met Hendrik Boonstra Geboren 29-6-1905 Overleden 19-10-1962
  2015-03-02 14.40.45
 • Christiaan Geboren 25-07-1905 Overleden 12-11-1905 (4 maanden oud te Zwolle)
 • Gerhardus Geboren 24-05-1908 Overleden 3-3-1996 Getrouwd met Afien Kievit Geboren 26-12-1910 Overleden 29-4-1996
  2015-03-02 14.51.33
  (Kinderen Gerhardus en Afien)

  • Hillebrand Christiaan  geboren 13-07-1940 Partner Cecilia Maria Gieling   geboren 10-04-1956
  • Hendrik Jan Tienus  geboren 28-10-1950 Getrouwd met Hylkje van Slageren geboren 05-02-1953
 • Christiaan    (tweeling broer van Gerhardus) Geboren 24-05-1908 Overleden 11-10-1908 (4 maanden oud)
 • Christiaan Geboren 16-01-1911 Overleden 12-5-1940 (Gesneuveld in de Tweede Wereld oorlog 29 jaar oud)
 • Ane Marten  
 • Dina Geboren 23-08-1915 Overleden 20-6-1974 Getrouwd met Sipke Hoekstra Geboren 15-9-1915 Overleden 23-1-1988
  2015-03-02 14.36.00
  (Kinderen Dina en Sipke)

  • Pier   geboren 13-12-1946 Getrouwd met Geertje Kuipers   geboren 20-02-1950
  • Ienigje  geboren  27-12-1947 Getrouwd met Willem Kuipers  geboren 27-08-1948
  • Geeske  geboren 17-07-1949 Getrouwd met Freerk van der Heide  geboren 02-12-1951
  • Hillebrand  geboren 23-03-1952 Getrouwd met Akkie Woudstra  geboren 18-01-1952
  • Murk  geboren 19-12-1953 Getrouwd met Hesseltje Wijnja  geboren 30-09-1955
  • Gerard  geboren 24-09-1959 Getrouwd met Trijnie Kuipers   geboren 28-06-1962
 • Het ouderlijk huis
  ouderlijk huis

6.  Ane Marten

Geboren 20-3-1913 Van beroep timmerman Overleden 22-5-1985 Getrouwd 18-1-1940 met Klaasje Stegenga Geboren 6-11-1914 Overleden 22-4-1999 ane en klaasje 2015-03-18 13.40.48
(Kinderen Ane Marten en Klaasje)

 • Christiaan Hillebrand
  Geboren 12-04-1941
  Getrouwd op 7-5-1967 met Arendina Landman
  chris en diny
  Geboren 1-11-1947
  (Hun kinderen)

  • Ane Marten Geboren 27-12-67 Getrouwd 25-4-2013 met Yajaira Alcantara Geboren 9-10-1977
  • Rolf (Roelof Gerrit) Geboren 2-11-70 Getrouwd met rolf
   Annemiek Geboren 25-06-74 (Hun kinderen)

   • Lisanne Geboren 4-4-2002
   • Chris Geboren 3-10-2004
  • Karina (Klaasje Berendina) Geboren 15-1-75 Getrouwd 9-7-1998 met 2015-03-20 13.00.34
   Willem van Oossanen Geboren 11-3-1976 te Haarlem (Hun kinderen)

   • Jan Hillebrand Geboren 1-2-2001
   • Christiaan Pieter Geboren 17-1-2003
   • Julia Arendina Geboren 10-12-2008
   • Anna Myrthe Geboren 26-12-2014
 • Geeske
  Geboren 17-07-1942
  Getrouwd 14-12-1967 met Lubertus Jan Zijlstra 2015-04-13 17.08.50
  Geboren 18-10-1941
  (Hun kinderen)

  • Klazina (Klaasje Ina) Geboren 3-1-1969 Getrouwd 11-12-1992 met Johan Logtenberg (Johannes Gerrit)
   2015-04-13 17.02.02
   Geboren30-5-1968 (Hun kinderen)

   • Geeske Anne-Marie (Anne-Marie) Geboren 24-9-1994
   • Cornelia Jeanine (Eline) Geboren 17-10-1996
   • Charlotte Joanne Catharijn (Charlotte) Geboren 24-9-1998
  • Joke (Sieuwke Trijntje) Geboren 27-6-1970 Getrouwd 14 12-1995 met Gerbert Jan Marien Stummel (Gertjan)
   2015-03-20 13.05.12
   Geboren 17-7-1966 (Hun kinderen)

   • Geeske Antje (Geanne) Geboren 21-1-1997
   • Luberthe Jantineke (Berthe) Geboren 30-7-1998
   • Nynke Betsie Klazina (Nynke) Geboren 1-12-2001
   • Anne-Margje Geboren 22-4-2004
  • Tineke (Geertje Trijntje) Geboren 18-4-1972 Getrouwd 12-2-1999 met Frank van der Velde (Frank Leonhard)
   2015-04-13 17.02.32
   Geboren 3-11-1974 (Hun kinderen)

   • Suzanne Sieuwke Klaasje (Suzanne) Geboren 1-5-2001
   • Lubertus Jan (Bart) Geboren 28-1-2003
  • Annemarie Geboren 18-4-1973 Overleden 19-4-1973 DSCN0443

 

 • Ienigje
  Geboren 31-12-1943
  Getrouwd 14-11-1968 met Hendrik Boersma 2015-02-27 16.17.11
  Geboren 25-9-1948
  (Hun kinderen)

  • Christiaan Willem Geboren 31-5-1970 Getrouwd  19-3-2007 met 2015-02-24 09.49.41
   Attie Bak Geboren 22-9-1962 (Hun kinderen)

   • Brigitte Geboren 14-6-1995
   • Mathijs Geboren 8-5-1998
   • Jan de Jager Geboren 27-01-1988
   • Peter de Jager Geboren 27-01-1988
   • Ronnie de Jager Geboren 14-04 1992
  • Ane Marten Geboren 12-1-1973 Getrouwd 8-7-1999 met 2015-02-24 10.07.30
   Janke Geertje Scheepstra (Anke) Geboren 21-2-1978 (Hun kinderen)

   • Maayke Berdine (Maayke)
   • Geboren 25-4-2000
   • Niek Hendrik Jan (Niek) Geboren 23-9-2002
   • Daan Lukas Christiaan (Daan) Geboren 18-9-2004
   • Jamie Enrique (Jamie)(geboren Brand en sinds 2010 Boersma) Geboren 14-02-2006
   • Sophie Anne Marthe (Sophie) Geboren 28-11-2009
  • Frederik Willem Geboren 8-1-1976 Getrouwd: 30-5-2000 met 2015-03-06 15.24.52
   Anneke Wilhelmina Helena de Bruine (Anneke) Geboren 25-10-1978 (Hun kinderen)

   • Marina Johanna (Arianne) Geboren 26-4-2001
   • Frederik Hendrik Willem (Frenk) Geboren 4-10-2002
   • Anneke Eveline Marijke (Lieke) Geboren 26-7-2005
  • Klarina Gea Geboren 17-8-1979 Getrouwd: 13-11-2002 met 2015-02-24 10.15.41
   Wilbert Huls Geboren 15-10-1980 (Hun kinderen)

   • Ina Aylis (Inez) Geboren 10-4-2004
   • Ane Marten Iven (Mart) Geboren 24-8-2006
   • Zara Eleora (Zara) Geboren 18-11-2008
   • Nils Matthias (Nils) Geboren 4-1-2012
  • Hendrik Hillebrand Geboren 4-5-1982 Getrouwd: 7-4-2005 met 2015-02-24 10.11.41
   Hennie Haze Geboren 4-8-1982 (Hun kinderen)

   • Ruth Geboren 14-4-2007
   • Imri Geboren 11-11-2010
   • Mats Geboren 5-5-2014

 

 • Tjitte Klaas
  Geboren 11-07-1949
  Overleden 14-4-2000
  Getrouwd 28-11-1975 met Ieke Visser
  2015-03-01 08.56.00
  Geboren 12-2-1954 (Hun kinderen)

  • Ane Marten Geboren 2-12-1976 Getrouwd 15-2-2002 met 2015-03-18 13.43.56
   Corinda van Heteren (Johanna Corinda) Geboren 8-07-1977 (Hun kinderen)

   • Tjitte Klaas Geboren 12-9-2003
   • Agnes Catharina Johanna Adriana (Joanne) Geboren 29-10-2004
   • Philippus Cornelis Hylke (Hylke) Geboren 25-9-2007
   • Lysbert Ieke (Lieke) Geboren 28-2-2010
   • Eva Klaasje Josina (Eva) Geboren 17-7-2013
   • Jelte Mozes Christiaan (Jelte) Geboren 5-11-2014
  • Catharina Geboren 30-05-1978 Getrouwd 11 mei 2001 met 2015-03-18 13.45.22
   Jan Möhlmann Geboren 12-3-1971 (Hun kinderen)

   • Christiaan Frederik (Chris) Geboren 25-6-2002
   • Tjitte Klaas (Tjako) Geboren 15-1-2004
   • Hendrik Jesse Jakob (Jesse) Geboren 27-9-2006
   • Jan Johannes (Joah) Geboren 8-3-2013
  • Klaasje Geboren 23-10-1982 Getrouwd 25 april 2013 met 2015-03-18 13.48.04
   Harmen Mooiweer Geboren 8-9-1988
   (Hun kinderen)

   • Albert Cornelis (Boaz)
    Geboren 14-9-2014
   • Joshua Tjitte (Joshua)
    Geboren 5-11-2016